Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет25022021

Брой 39, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Художествената галерия във Варна открива годината с изложба “Новатори от 80-те години на ХХ век“

Художествената галерия във Варна открива годината с изложба “Новатори от 80-те години на ХХ век“

По традиция Град­с­ката художес­т­вена галерия във Варна започва годината с проект, пред­с­тавящ богат­с­т­вото на ней­ните фон­дове. Новата екс­позиция “Новатори от 80-те години на ХХ век“ селек­тира 70 автори, знакови за плас­тич­ното изкус­тво в край­мор­с­кия град и Бъл­гария в един от най-силните периоди за изкус­т­вото през миналия век. Излож­бата, пред­с­тавяща 136 творби, прие пър­вите си посетители kd 20 януари и може да бъде раз­г­ледана до 28 февруари.Осемдесетте години на ХХ век са изк­лючително плодот­ворен и значим период в раз­витието на най-новото бъл­гар­ско изкус­тво. Тогава предиш­ната строгост в съб­людаването на социалис­тичес­ките норми е загубила донякъде своята сила и най-талантливите худож­ници започ­ват да тър­сят по-съвременен визуален език, в който включ­ват стилови черти от неоек­с­п­ресионизма, абс­т­рак­ционизма, сюр­реализма, кон­с­т­рук­тивизма, абс­т­рак­т­ния екс­п­ресионизъм, инфор­мал­ната живопис и кон­цеп­туализма. Те внасят много повече модер­ност, артис­тична автоном­ност и естетическа провокация в желанието си да преодолеят кон­сер­ватив­ните вкусове, внушения.Изложбата пред­с­тавят творби на най-емблематичните имена от това поколение. Един от акцен­тите в екс­позицията са вар­нен­с­ките автори, тъй като точно в край­мор­с­кия град се появяват пър­вите в Бъл­гария официално включени в изложби художес­т­вени инс­талации и “обс­тановки“, хепънинги, пър­фор­мънси, кон­цеп­туал­ното изкус­тво.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие