Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 146, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура

Дни на руската култура в Бургас

Дните на рус­ката кул­тура в Бур­гас от 24 до 26 юли, прев­ръщат града в сцена на рус­кото изкус­тво. В афиша на проявата, която се реализира за 17-ти път в мор­с­кия град, са включени две фил­мови прожек­ции, фотоиз­ложба, а акцент е спек­такълът на артис­тите от ансам­бъл „Здравица“ — град Ярос­лавъл, Русия днес.

Официал­ното отк­риване на Дните на рус­ката кул­тура в Бур­гас стар­тира още на 24 юли с пред­с­тавяне на фотоиз­ложба от Рус­кия културно-информационен цен­тър — София. Екс­позицията очаква посетители и в зала „Георги Баев“ на КЦ „Мор­ско казино“. Зрителите гледаха и филма фил­мовата „Брес­т­ката крепост“ на реж. Алек­сан­дър Котт на сцена „Охлюва“.

Неделя бе прожек­тиран фил­мът „Капитан Холивуд“, с реж. Евгений Татаров. Днес от 20.30 ч. на сцена…

Прочети още…

СГХГ представя номинираните млади художници за наградата БАЗА

Излож­бата е от 27 юли до 29 август — пред­с­тавена от Софийска град­ска художес­т­вена галерия, Инс­титут за съв­ременно изкус­тво — София и Фон­дация “Едмонд Демир­джиян“ съв­мес­тно с: Фон­дация за граж­дан­ско общес­тво, Ню Йорк, Меж­дународ­ната мрежа Наг­ради за млади худож­ници и с под­к­репата на Фон­дация “Лъчезар Цоцор­ков“. Изложба на номинираните худож­ници за Наг­радата за съв­ременно изкус­тво БАЗА 2021: Мич Брезунек, Марина Генова, Марта Джурина, Алек­сан­дър Лазар­ков, Митко Мит­ков, Сил­вия Попова…

Прочети още…

Брамс и Менделсон звучат в Борисовата градина

Брамс и Менделсон звучат в Борисовата градина

Кон­церт за цигулка на Йоханес Брамс и Шот­лан­д­ска сим­фония на Феликс Мен­дел­сон — Бар­толди ще звучат в Парк-театър “Борисова градина“ на 29 юли от 20.00 ч. Софийс­ката фил­хар­мония излиза на отк­ритата сцена в заедно с цигуларя Марио Хосен — диригент маес­тро Най­ден Тодоров. Част е от лят­ната прог­рама на Фил­хар­монията “Споделете музиката“,

На 27 юли пуб­лика ще се нас­лади на същата прог­рама в лет­ния театър. Кон­цер­тът е в рам­ките на Меж­дународ­ния фес­тивал “Вар­нен­ско лято“.

Марио Хосен…

Прочети още…

“Версай на моретата“ влезе в списъка с обектите на ЮНЕСКО

Наричан “Вер­сай на моретата“, фарът в Кор­дуан, раз­положен близо до френ­с­кия град Вер­дон сюр мер, влезе в списъка с обек­тите на “Светов­ното кул­турно нас­лед­с­тво“ на ЮНЕСКО.

Фарът е обявен за исторически памет­ник още през 1862 г., а кан­дидатурата му издиг­наха през 2016-а. Той е вторият, вписан от ЮНЕСКО, след фара на Ла Коруня в Испания. С него Фран­ция раз­полага с 47 обекта в списъка на “Светов­ното кул­турно нас­лед­с­тво“.

Група извес­тни спа цен­т­рове в Европа също влязоха в обновения списък. Те…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Поземлена реформа и край на дивия капитализъм с наддаването при рентите!

Поземлена реформа и край на дивия капитализъм с наддаването при рентите!

Може да изг­лежда революционно, но е изк­лючително наложително на този етап от раз­витието на земеделието те да се случат, казва фер­мерът Борис…

Прочети още:

Loading...