Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура

“Кралицата мълчи“ - роман за цяло едно поколение

“Кралицата мълчи“ - роман за цяло едно поколение

Твор­бата на Лаура Фрой­ден­талер излезе от печат в Издател­с­тво “Колибри, преводач е Жанина Драгос­тинова.

Фани, “кралицата“, влачи след себе си тежко минало, но пред­почита да мълчи за всичко, сполетяло я през годините. Бележ­никът, който ней­ната внучка й подарява с молба да опише спомените си, стои неот­ворен на нощ­ното шкафче. Но образите и събитията от дет­с­т­вото, от младостта, от живота й на зряла жена стремително нах­луват в дните и нощите й и все по-натрапчиво обсеб­ват съз­нанието й. Потъналото в заб­рава събитие се оказва само на един сън раз­с­тояние от днеш­ния ден.

“Романът се със­тои от кратки белет­рис­тични сег­менти, които са като изящни студии за това, което може да спаси една човешка душа. Акцен­тът е върху мал­ките жес­тове и думи…

Прочети още…

Венцеслав Анастасов и Габриела Георгиева гостуват в “Оперна гала“ на Плевенската филхармония

Венцеслав Анастасов и Габриела Георгиева гостуват в “Оперна гала“ на Плевенската филхармония

Отличените оперни певци в меж­дународ­ния майс­тор­ски клас на Вен­цес­лав Анас­тасов в Бур­гас ще изнесат “Оперна гала“ с Плевен­с­ката фил­хар­мония. Дирек­тор на фил­хар­монията е Любомир Дяков­ски.

Събитието е на 3 сеп­тем­ври в зала “Емил Димит­ров“ на читалище “Съг­ласие 1869“. Ще звучат любими арии, дуети и ансам­бли от прочути опери. Заедно с най-добрите учас­т­ници в майс­тор­с­кия клас, ще зарад­ват пуб­ликата и извес­т­ните оперни певци Вен­цес­лав Анас­тасов — баритон, и Габ­риела Геор­гиева — соп­ран от Софийс­ката…

Прочети още…

Изящно изкуство и предпазни маски: Музеят “Виктория и Албърт“ приема посетители

Пет хиляди години изкус­тво и история на дизайна ще “осъм­нат“ в ком­панията на няколко съв­ременни елемента — дезин­фек­танти за ръце и пред­пазни екрани, когато “Вик­тория и Албърт“ в Лон­дон приема посетители. Той е най-големият в света музей за декоративно-приложни изкус­тва и дизайн с пос­тоянна колек­ция от над 4,5 мил. екс­поната. Носи името на принц Алберт и кралица Вик­тория и е основан през 1852 г. Съдържа 145 галерии. Много добре е пред­с­тавена колек­цията Май­сен­ски пор­целан от пър­вата фаб­рика в…

Прочети още…

“Портал на два свята“ - Цари Мали град

“Портал на два свята“ - Цари Мали град

Оперният фестивал ще бъде открит на 29 август с българската опера “Янините девет братя“ от Любомир Пипков.

Фес­тивалът “Пор­тал на два свята“ от 29 август — 7 сеп­тем­ври, ще се проведе на къс­ноан­тич­ната крепост Цари Мали град, раз­положена на хълма Св. Спас над с. Бел­чин. Това е шес­тата сцена на Софийс­ката опера и балет за Летен сезон 2020, по идея на режисьора Пламен Кар­талов, в тър­сене на нови исторически места, свър­зани с леген­дарни оперни сюжети.

Самоков­с­ката гора, самоков­с­ките майс­тори…

Прочети още…

УниБИТ отново е лидер в образователния пазар у нас

УниБИТ отново е лидер в образователния пазар у нас

За едно място в най-диенамично развиващащата се Алма матер кандидатстват до 21 младежи

И през нас­тоящата година се спази традицията, Универ­ситетът по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии първи запълни определените с Пос­танов­ление на Минис­тер­с­кия съвет места за студенти.

В 15 бакалавър­ски прог­рами се отк­рояват освен традицион­ните специал­ности и някои нови, които се оказаха много прив­лекателни за младите хора. Сред тях са „Библиотечно-информационни науки и управ­ление на знанието“…

Прочети още…

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...