ГЕРБ блокира преизчисляването на пенсиите

ГЕРБ блокира преизчисляването на пенсиите

Депутатите с 15 гласа “против“ и 81 “въз­дър­жал се“ отх­вър­лиха пред­ложението на БСП за преиз­чис­ляване на всички пен­сии за трудова дей­ност, отпус­нати до 31 юни 2016 г., съобщи БТА. За проекта бяха 76 народни пред­с­тавители — от БСП, “Обединени пат­риоти“ и “Воля“. 

Според мотивите на БСП бед­ните въз­рас­тни хора са се увеличили от 22,6 на сто през 2014 г. на 29,2 на сто през 2018 г. Над 1,3 млн. пен­сионери /60 на сто от общия брой/ са с пен­сии под границата на бед­ността.