Джонсън отказа на Шотландия нов референдум за независимост

Британ­с­кият премиер Борис Джон­сън изп­рати на шот­лан­д­с­кия първи минис­тър Никола Стър­джън пис­мен отговор, с който отх­върля мол­бата й за предос­тавяне на правомощия за произ­веж­дане на референ­дум за независимостта на Шот­лан­дия. Подобен референ­дум не може да бъде произ­веден без съг­ласието на британ­с­кото правител­с­тво. Стър­джън отп­рави през декем­ври пис­мено искане към Джон­сън за започ­ване на преговори или за предос­тавяне на правомощия на регионал­ното правител­с­тво на Шот­лан­дия да организира референ­дум. Джон­сън припомня, че идеята зад организирания през 2014 г. референ­дум за независимост в Шот­лан­дия е била вотът да е един в рам­ките на едно поколение.