БСП избира пряко лидера си на 26 септември

Юбилейният 50-и конгрес ще се проведе на 10-11 октомври, гласи решение на НС на партията, взето на подпис

След периода на извън­редно положение в дър­жавата и свър­заните с него ограничителни мерки за пред­паз­ване на населението срещу COVID-19, най-голямата опозиционна пар­тия БСП се връща към своя активен организационен живот. Това става, след като Национал­ният съвет прие решение на под­пис да въз­с­танови провеж­дането на отчетно-изборната кам­пания и прекия избор на пред­седател. Решението гласи, че се  въз­с­тановява отчетно-изборната кам­пания в БСП от деня, след­ващ деня на отпадане на заб­раната за провеж­дане на организирани събирания на групи над 10 лица, или от деня, след­ващ деня на въвеж­дане на изк­лючение по мяр­ката, което дава въз­мож­ност за провеж­дане на кон­ферен­ции, съб­рания и други колек­тивни мероп­риятия. Неп­роведените общин­ски кон­ферен­ции (общи съб­рания) на общин­с­ките (районни) и град­с­ките пар­тийни организации ще се проведат в срок до 16 август 2020 г. Прекият вът­реш­нопар­тиен избор за пред­седател на БСП ще се проведе на 26 сеп­тем­ври 2020 г., а 50-ият кон­г­рес на БСП — на 1011 октом­ври  2020 г.  в зала 1 на Национал­ния дворец на кул­турата.