Жънем с 30 % по-малко жито

Небивало разминаване в прогнозите за реколтата това лято – между 4,2 и 5,8 млн. тона пшеница

С 30% ще е по-ниска рекол­тата от есен­ниците тази година заради небивалата суша, която сполетя страната от тази зима насам, заяви след заседание на Кон­сул­татив­ния съвет по зър­ното Кос­тадин Кос­тадинов, пред­седател на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ). Прог­нозата на земедел­ците е, че добивите ще въз­лязат на 4,24,3 млн. т през 2020 г. Според прог­нози на МЗХГ се очак­ват 5 млн. т, а ЕК прог­нозира дори 5,8 млн. т. Заради сушата има регионални проб­леми в Североиз­точна и Източна Бъл­гария — в облас­тите Доб­рич, Силис­тра, част от Русе, Бур­гас, Сливен, Ямбол, Хас­ково, част от Враца. В тези райони са пус­нати заяв­ления за пропад­нали площи за около 240 000 дка с посеви. В момента те се обс­лед­ват от Минис­тер­с­т­вото на земеделието (МЗХГ).

28 000 дка дотук са кон­с­татирани като 100% пропад­нали площи. Проб­лем обаче са останалите, в които намалението на добивите ще е под 100%. За тях не се пред­вижда и не е рег­ламен­тирана никаква дър­жавна помощ, алар­мира пред­седателят на НАЗ.