ЕС: Подкрепете свободните медии

ЕС: Подкрепете свободните медии

Еврокомисарката Вера Юрова призова за финансова помощ за пострадалите в кризата издания

Пан­демията от COVID-19 под­черта ключовата роля на жур­налис­тите да инфор­мират общес­т­вото, да проверяват фак­тите и да дър­жат правител­с­т­вата отговорни. Това заяви заместник-председателят на Европейс­ката комисия Вера Юрова пред комисията на Европейс­кия пар­ламент по кон­с­титуционни въп­роси.

Трябва да увеличим политичес­ката и финан­совата под­к­репа за свободата и раз­нооб­разието на медиите. Това е особено важно за нашите демок­рации, добави тя.

Юрова посочи, че пан­демията е довела до невиж­дан мащаб на инфодемия — поток от невярна и под­веж­даща инфор­мация. По ней­ните думи това носи вреди за общес­т­вото и за здравето на хората.

По ней­ните думи опитите за вън­шна намеса в живота на европейс­кото общес­тво са били наб­людавани и при изборите за евродепутати през 2019 година. Зап­лахата от вън­шно влияние е истин­ска и сложна, трябва да се пред­пазим. Почти половината европейци се инфор­мират за европейс­ката и национал­ната политика онлайн, посочи Юрова, цитирана от БТА.