Нинова на Бузлуджа: Възможен е друг път пред България

Нинова на Бузлуджа: Възможен е друг път пред България

Буз­лу­джа е нашата клетва пред Бъл­гария — клетва за поч­теност и грижа за хората, за вяр­ност към нашите идеи и каузи. Но е клетва и за бъдещето пред бъл­гар­с­кия народ, че можем да му покажем раз­личен път за раз­витие на Бъл­гария.” Това заяви пред над 1000 социалисти на Буз­лу­джа лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова. Въп­реки пан­демията от COVID-19 социалис­тите се пок­лониха пред делото на основателите на пар­тията във връзка със 129-ата годиш­нина на социалис­тичес­кото движение у нас.