БСП прие документите за юбилейния 50-и конгрес

Зад предложените от ръководството текстове застана огромното мнозинство от Националния съвет

Пос­лед­ното заседание на Национал­ния съвет на БСП прие отчета на НС на БСП за 4-годишния ман­дат (20162020) и отчета на ПГ на “БСП за Бъл­гария”, пред­с­тавени от Кор­нелия Нинова. Отчетите бяха приети с почти пълно мнозин­с­тво, като само двама бяха против и трима се въз­дър­жаха. Отчетът на депутатите в Европейс­кия пар­ламент,  пред­с­тавен от Петър Витанов – ръководител на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП, беше приет от членовете на съвета със същото голямо мнозин­с­тво. Дебатите по отчет­ните документи преминаха спокойно и в кон­с­т­рук­тивен дух. Национал­ният съвет поз­д­рави Кор­нелия Нинова с категорич­ния й успех в избора за пред­седател. Лидер­ката на социалис­тите бе поз­д­равена в пос­лед­ните дни и от пред­седател­ката на Групата на социалис­тите и демок­ратите в Европар­ламента, испан­ката Ираче Гар­сиа и от зам.-председателя на ЕП Клара Доб­рев.