Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Животът в България - картинка без звук…

Животът в България - картинка без звук…

Преди 2 години в Минис­тер­с­кия съвет на Репуб­лика Бъл­гария гост на Бойко Борисов бе „начал­с­т­вото” Урсула фон дер Лайен, която усети типичен за нас и непоз­нат за Европа медиен ком­форт – демон­тирани мик­рофони, за да не задават жур­налис­тите ненужни въп­роси! Същото се случи на извън­ред­ния фут­болен кон­г­рес – в прес­цен­търа имаше екрани, излъч­ващи форума, но не се чуваше какво се говори в залата!? С други думи — кар­тинка, но без звук… Такива са и протес­тите на път­ните строители и едрия биз­нес срещу служеб­ния кабинет заради „неп­латени сметки” и високи цени на тока – със сгрешен адресат!

Цинични са и зап­лахите на Бойко Борисов, че по Коледа токът ще е 500 лв. и няма да има пен­сии. Той май е заб­равил, че неговото управ­ление наложи закон, който ще търси наказателна отговор­ност за тези, които „съз­дават паника в общес­т­вото”. Борисов днес напълно попада под ударите на соб­с­т­вения си закон и тези за клевета и набеж­даване.

Цените на енер­гоносителите се вдигат драс­тично в цяла Европа. Брюк­сел и пос­луш­ните елити са тези, които всъщ­ност ги вдиг­наха шоково. Защото „Зелената сделка” бе наложена прибър­зано и без анализ. Тя лик­видира традиционни индус­т­рии и стотици хиляди работни места, лобира за милиарди и трилиони на тран­с­национал­ната олигар­хия и ней­ната далавера за „зелена енер­гия”. За тези решения Бойко Борисов като министър-председател гласува чинно и козируваше в Брюк­сел. Без да поиска удъл­жаване на сроковете на „Мариците”, без да поиска адек­ватни помощи за традицион­ната бъл­гар­ска енер­гетика и за социал­ното оцеляване на бъл­гар­с­кия народ, който той за 12 години и три ман­дата управ­ление докара до позицията на най-бедната и болна нация, до най-корумпираната дър­жава в ЕС. Всеки лев, който днес плащаме в повече за ток, парно, вода, храни, услуги, е по вина на управ­лението на ГЕРБ и Бойко Борисов.

За строител­ния бранш отново вина има и пер­сонално Борисов, който, докато управ­ляваше, режеше лен­тички на малки лотове от магис­т­рали и пътища, а след него се появяваха срутища и ремонт на ремонта… Служеб­ният кабинет раз­кри пот­ресаваща коруп­ция – раз­дадени 9 млрд. лв. аван­сово на същите пътни строители, които днес протес­тират. Не е луд този, който яде баницата, а който я дава. За тяс­ната връзка с ГЕРБ на едрите строителни пред­п­риемачи говори фак­тът, че преди 2 години същите фирми с тежка тех­ника блокираха цен­търа на София, но в протест срещу… опозицията. Пълен абсурд! Тогава БСП поиска обяс­нения от Път­ната аген­ция за раз­дадените аван­сово милиарди левове. И как така от тези 9 млрд. лв., дадени на юнашко доверие, част от които се превър­наха в кюл­чета злато и пачки евро в чек­ме­джето Борисово, не стиг­наха за зап­латите на работ­ниците!? Това много прилича на организирана от ГЕРБ провокация срещу реда и нор­мал­ното фун­к­циониране на дър­жавата, срещу сигур­ността на граж­даните и национал­ната инф­рас­т­рук­тура.

Явно протес­тите се прев­ръщат в предиз­борно мероп­риятие. Докога ще минава този рекет към всеки, който дръзне да попита за коруп­цията в ГЕРБ!? Ще поз­волим ли за пореден път да ни излъжат, за да продължи мафиотско-мутренският модел да краде от общите ни пари!? Да, кризата е тежка, ще засегне всеки европеец, всеки бъл­гарин! Но нека назовем кон­к­рет­ните винов­ници. Те са в Брюк­сел, а у нас — в офиса на ГЕРБ. Там протес­тирайте, уважаеми сънарод­ници. Иначе лъжете себе си и прев­ръщате живота в Бъл­гария в кар­тинка без звук.

Проф. Свет­лана Шарен­кова

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...