Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 146, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Памет (2) За какво се карат модерните семейства?

За какво се карат модерните семейства?

За какво се карат модерните семейства?

Повечето двойки спорят поне четири пъти сед­мично, показа проуч­ване. В повечето случаи причината за кон­ф­ликта е домакин­с­ката работа или телевизион­ните прог­рами. Това обаче се оказва много полезно за някои.

Дори неща, които изг­леж­дат доста тривиални, могат да предиз­викат буря от емоции в една двойка. Нап­ример лип­сата на помощ в домакин­с­ките задъл­жения е честа причина за остри думи от страна на неж­ния пол, показва изс­лед­ването. Именно поради това в пос­ледно време се забелязва бум на тър­сенето на съдомиялни машини, което намалява споровете между пар­т­ньорите кой да измие чиниите.

Изненад­ващ извод, но той е логичен, пред­вид факта, че проуч­ването е поръчано от ком­панията за мебели и домакин­ски уреди Trade Furniture Company от Великоб­ритания. Статис­тиката им била нужна, за да раз­берат какви типове ежед­невно поведение в семейс­т­вата предиз­виква определени пазарни решения, като покуп­ката на нов уред или мебел за дома. Както и пред­полагали тър­гов­ците, връзка наис­тина има.

Такава нап­ример е отк­рита между модер­ната мания за комуникация и сигур­ността на семей­ното огнище. Вместо да запаз­ват ресур­сите в него, мъжете и жените хар­чели повече пари за общуване, което води и до един от най-често срещаните поводи за скан­дал у дома. При жените това са по-скоро големите сметки за телефон, а при мъжете — манията да притежават всички пос­ледни тех­нологии.

“Семейс­т­вата се карат, откакто свят светува. Един­с­т­вената раз­лика между вчера и днес е поводът за скан­далите“, казва дирек­торът на мени­дж­мънта в ком­панията Тони Кларк. “Пос­лед­ните сон­дажи сред нашите клиенти показаха, че съв­ремен­ните тех­нологии са се превър­нали в основ­ната ябълка на раз­дора за модер­ните семейс­тва.“

Това обаче не е лошо за биз­неса.

Така нап­ример същес­т­вена част от тър­говията на телевизионни прием­ници е свър­зана с друг домашен кон­ф­ликт — жените нас­тояват за своето време пред телевизора, което винаги съв­пада с мача на любимия фут­болен отбор на пар­т­ньора им. В резул­тат на това нарас­т­ващ брой домакин­с­тва имат вече поне по два телевизора (същото важи с още по-голяма сила за пер­сонал­ните ком­пютри), само и само да има мир и покой.