Джени Суши се разплака, за да е по-драматично, разказа родният боксьор

Куб­рат Пулев комен­тира в ефира на bTV сан­к­цията, която Атлетичес­ката комисия на щата Калифор­ния му наложи” „Всичко мина пер­фек­тно. Джени Суши се раз­п­лака и така искаше да е по-драматично. Не съм лишен от права точно за 6 месеца, защото ще има изс­луш­ване на 22 юли и тогава ще се реши дали ще продължа да се бок­сирам в САЩ. Трябва премина някакви тес­тове. Те са нещо по темата, което трябва да се мине. Много говорих пред комисията, на дълго и широко обяс­них какво се е случило, обяс­них нещата как­вито бяха, обяс­них истината. Суши в някои моменти не отговаряше на въп­росите на адвокатите и на комисията. Те й казаха, можеш ако искаш да не отговаряш, и тя не отговаряше, но един човек, когато казва истината, защо да не отговори. Но когато криеш и нещо завоалираш, естес­т­вено, не отговаряш. Казах, че съжалявам, извиних се, запоз­нах се с ней­ната адвокатка, макар че не ми беше много приятно. Нямам лоши чув­с­тва, въп­реки че ме атакуват. С Джени Суши не съм се раз­менил думи. Тя говореше, не мога да повяр­вам как дирек­тно каз­ваше неща, които не бяха точно така. Много хора в залата се смееха, хора, които бяха присъс­т­вали там, хора свидетели, просто бяха в недоумение как може да говори такива неща. Хората си казаха истината, как­вото беше, и смятат, че много неща от истината я спес­тиха. Ако бяха казали всичко, целият свят щеше да раз­бере много истини за нея.“

Не знам още през каква прог­рама ще премина в след­ващите 45 дни, оставам в САЩ да се под­гот­вям. Имахме план да играя на 15 юни във Вегас, също така с Тай­сън Фюри, но това няма да може да се осъщес­тви, защото на 22 юли ще има ново изс­луш­ване“, завърши Куб­рат Пулев.