Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря05082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Белчев: Знам с какво се захващам в ЦСКА

Белчев: Знам с какво се захващам в ЦСКА

Белчев: Знам с какво се захващам в ЦСКА

Новият треньор на ЦСКА Стамен Бел­чев даде пър­вата си прес­кон­ферен­ция след зав­ръщането на “Армията“. Той говори за основ­ните предиз­викател­с­тва пред него

- Г-н Бел­чев, с какви емоции поемате ЦСКА в този труден момент? Колко тежко ще е след отпадането за купата и преди мача с Лудогорец?

- Емоциите са големи. Момен­тът е труден, но винаги е било трудно. Преди мача с Лудогорец най-важното е да въз­с­тановим играчите физически и психически след загубения финал. Знам с какво се зах­ващам, знам къде идвам и какво ме очаква. Няма нужда от много приказки, само трябва да работим.

- Какво нас­лед­с­тво завар­вате от предиш­ния треньор? И доколко следяхте какво се случва с ЦСКА, защото все пак бяхте начело преди две години?

- Получавам добро нас­лед­с­тво, с добри фут­болисти. Искам да изг­леж­даме по-спокойни и уверени на терена. А дали съм следял ЦСКА — гледах мачовете, но нищо повече. До чет­вър­тък нямах допир до кух­нята на отбора и какво се случва в нея.

- Реално в деня, в който напус­нахте Арда през април, се появи инфор­мация, че ще поемете ЦСКА. Вие откога бяхте наясно, че ще нас­ледите Милош Круш­чич? Имахте ли пред­варителна договорка с г-н Ган­чев?

- Раз­б­рах, че ще ставам треньор на ЦСКА, след финала за купата. Това е истината, другото са спекулации.

- Какво трябва да промените от пър­вия си прес­той, за да се пред­с­тавя ЦСКА по-добре сега?

- Аз не съм си променил много методите на работа. Искам фут­болис­тите да са по-уверени и по-спокойни, когато владеем топ­ката. Когато я загубим, пък искам да бъдем агресивни и ком­пак­тни. Нужно е играчите да повяр­ват в себе си, защото притежават добри качес­тва.

- Още преди година имаше въз­мож­ност да се вър­нете в ЦСКА. Защо не се случи тогава и съот­ветно сега успяхте ли да издейс­т­вате по-добри условия?

- Вижте, тогава, когато се говореше, че ще идвам в ЦСКА, имах договор с Арда. Нямаше как, не зависеше само от мен. Сега приех,по прос­тата причина, че съм свободен.

А по отношение на условията — това е нещото, което се договаря пос­ледно. За мен те са на пос­ледно място по значение.

- Пред­виж­дате ли нещо по-конкретно за Соу след изпус­натата дузпа? Как ще го пред­пазите да не влезе в нова дупка?

- Соу е страхотен фут­болист и в момента не трябва да се шуми тол­кова около него. Тепърва ще раз­говаряме, за да покаже истин­с­ките си качес­тва. На него малко му трябва, за да бъде на топ­ниво.

- Доволен ли сте от фут­болис­тите, с които раз­полагате, и до каква степен ще успеете да учас­т­вате в селек­цията, тъй като вече бяха обявени три тран­с­фера?

- За нас­лед­с­т­вото вече казах, че съм доволен. Лошото е, че имаме кон­тузени и наказани. По отношение на селек­цията — имаме трима прив­лечени играчи, следим и други. Но дали ще има още нови, зависи от много неща. Нека да не избър­з­ваме. За това се работи пос­тоянно. ЦСКА не прави изк­лючение.

- По-различна ли е ситуацията, поемайки ЦСКА сега, откол­кото при пър­вия път? Тогава може би бяхте нас­т­роен да сте само временен треньор…

- Да, по-различно е, откол­кото пър­вия път. Временно, пос­тоянно — само резул­татите могат да дър­жат един треньор.

Много фут­болисти и треньори, които си тръг­наха от “Армията“, отп­равиха критики, че в ЦСКА има прекалено много дирек­тори с неясни фун­к­ции. Вашата позиция каква е по въп­роса? Как ще се справите с многото дирек­тори?

- Аз съм работил със същите хора. Мисля, че всеки един от тях си знае работата и докъде стигат правомощията му. Няма нужда да го комен­тираме това нещо. Всеки от хората си е зас­лужил да работи в ЦСКА и е ерудиран в областта, за която отговаря.

Пред­виж­дате ли драс­тична или поне дребна промяна в так­тиката на ЦСКА? Феновете не са доволни от продук­цията на отбора…

- Да, и на мен ми се иска отборът да изг­лежда много по-добре. За крат­кото време, с което раз­полагам, не е нужно да се правят коренни промени. В противен случай може да обър­каме фут­болис­тите.

- Със сигур­ност ще променя някои неща, но това ще стане пос­тепенно. За това кратко време — за 10 дни имаме три мача, няма нужда да променям много.

- Оптимист ли сте, че ще успеете да класирате отбора за евротур­нирите? Трите кан­дидата ЦСКА, Лев­ски и Славия сте в рам­ките само на три точки при оставащи три мача…

- Така е, наис­тина, но аз съм сигурен и затова се зах­ващам — отборът ще спечели квота и ще играе, където му е мяс­тото.

- А проб­лем ли е през бараж?

- Няма значение дали чрез бараж или дирек­тно, аз съм сигурен, че ЦСКА ще играе в Европа.

- Второто място или учас­тие в Европа е кон­к­рет­ната цел до края на сезона? И каква е целта за след­ващия?

- Задачата винаги е пър­вото място и учас­тието в Европа. На този етап най-важното е да се класираме за тур­нирите.

- Накъде ще се ориен­тира ЦСКА като пазар? Към бъл­гарите или повече към чуж­ден­ците?

- Аз, докол­кото знам от това, което четох във вес­т­ниците — бъл­гарите са скъпи, поне тези, към които клубът е имал интерес. Стига да намерим качес­т­вени бъл­гари, които ще ни свър­шат работа, никога няма да се откажем от тях.

- Колко време ще ви трябва, за да отър­сите отбора от нап­режението? И колко голямо е всъщ­ност?

- Няма как да няма нап­режение след такава драматична загуба във финал. Но пък играчите са професионалисти, а на фут­бола хубавото му е, че след три дни идва нов мач. Трябва да се пренас­т­роят и да заб­равят финала. Онзи двубой е история. Ако си го спечелил — нас­лаж­даваш му се една вечер. Ако си загубил — вадиш поуките. И в двата случая продъл­жаваш нап­ред към след­ващата среща. Ще работя в тази насока финалът да бъде заб­равен въз­можно най-бързо и да изг­леж­даме малко по-добре в след­ващия мач.

- С какъв потен­циал раз­полага ЦСКА? Дос­татъчен ли е с още малко попъл­нения да атакува тит­лата?

- ЦСКА има много добър потен­циал и фут­болисти. А с новите играчи, които взехме, съм сигурен, че ЦСКА ще изг­лежда по-различно и много по-добре. Нека да не гледаме тол­кова нап­ред, а да се кон­цен­т­рираме върху пред­с­тоящия мач и да вър­вим крачка по крачка.

- Имахте ли раз­говори с Круш­чич?

- Милош е много добър млад треньор. Малко не му стигна да спечели купата. Видяхме се с него в чет­вър­тък, но не сме говорили за играчите, не исках в този момент да го занимавам с това. С времето може и да му потърся мнението, но колегите, които остават от предиш­ния щаб, ще ме вкарат в ситуацията бързо. Пожелахме си успех с Круш­чич занап­ред и това е.

България

Икономика

Култура

Свят

В Беларус започнаха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започ­наха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започна пред­с­рочно гласуване на президен­т­с­ките избори в общо 5767 сек­ции, включително 44 извън страната, предаде ТАСС.

Освен сегашн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...