Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Миролюбивият китайски народ не се страхува от провокации

Миролюбивият китайски народ не се страхува от провокации

В днешния свят мирното развитие и взаимноизгодното сътрудничество е правилен път, заяви китайският лидер Си Дзинпин

Великата съп­ротивителна война срещу американ­с­ката агресия на Корейс­кия полуос­т­ров обузда екс­пан­зията на американ­с­ката империя, защити сигур­ността на Китайс­ката народна репуб­лика и мир­ния живот на китайс­кия народ, стабилизира ситуацията на полуос­т­рова и под­държа мира в Азия и в света“, каза на 23 октом­ври китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин на мероп­риятието, пос­ветено на 70-та годиш­нина от включ­ването на китайс­ките доб­ровол­чески сили в Корейс­ката война. Той нап­рави цялос­тен прег­лед на труд­ния ход и историчес­кото значение на вой­ната и отп­рави ясен сиг­нал за твър­дата решимост на Китай за защита на своя суверенитет и териториална…

Прочети още…

Путин: Възможен е компромис за ракетите в Европа

Рус­кият президент Владимир Путин пред­ложи да се обмис­лят мерки за изг­раж­дане на взаимно доверие, като се поз­воли на Русия да извър­шва проверки на американ­с­ките ком­п­лекси “Иджис Ашор“ в бази на САЩ и НАТО в Европа, а САЩ да проверяват рус­ките ракети “9М729“ в обекти в Калинин­г­рад­ска област. “Пред­лагаме всички заин­тересовани страни да обмис­лят кон­к­ретни варианти за мерки за взаимни проверки, за да се премах­нат същес­т­вуващите тревоги“, заяви Кремъл.

Путин каза, че Русия под­к­репя пораториум…

Прочети още…

Япония няма да подпише договор за забрана на ядрените оръжия

Япония няма да подпише договор за забрана на ядрените оръжия

Япония заяви вчера, че няма да под­пише договор на ООН за заб­рана на ядрените оръжия и не под­к­репя влизането му в сила догодина, предаде АП. По този начин правител­с­т­вото отх­върли желанието на оцелели от атом­ните бом­бар­дировки японци, които призовават страната да се присъедини към споразумението и да работи за свят без ядрени оръжия.

ООН пот­върди в събота, че 50 дър­жави са ратифицирали договора, проп­равяйки пътя за влизането му в сила до 90 дни. Съоб­щението беше привет­с­т­вано от против­ници…

Прочети още…

Европа затяга мерките заради COVID-19

Европа затяга мерките заради COVID-19

ООН: Пандемията е най-голямата криза на нашето време

Европейски лидери предуп­редиха, че пред­с­тоят трудни месеци в момент, когато раз­рас­т­ването на пан­демията от COVID-19 принуж­дава влас­тите да налагат нови рес­т­рик­ции, след като редица страни отчетоха рекор­ден ръст на инфек­циите, а целият кон­тинент над­х­върли прага от 250 000 починали от заразата, предаде Рой­терс.

Правител­с­т­вата отчаяно се опит­ват да избег­нат пъл­ната каран­тина, която сдър­жаше инфек­цията в началото на годината с цената на…

Прочети още…

Радио „Китай”: Политиката за заетостта в Синдзян помага за ликвидирането на бедността в района

Радио „Китай”: Политиката за заетостта в Синдзян помага за ликвидирането на бедността в района

Неот­давна американ­ски депутати пред­ложиха проект за закон, който да не допуска налагането на принудителен труд на уйгурите. Според тях цен­т­ровете за професионално обучение в Синдзян-уйгурския автономен район и раз­лични ком­пании в страната са се обединили в „сис­тема за принудителен труд“. Но според официал­ните медии в Китай страната пос­тавя на първо място правото на същес­т­вуване и раз­витие на народа. През пос­лед­ните години в Син­д­зян благодарение на политиката за лик­видиране на бед­ността са…

Прочети още…

Китай разработва следващия си 5- годишен икономически план

Китай разработва следващия си 5- годишен икономически план

Пекин следва идеята за т. нар. двоен кръгов­рат — икономичес­ката самодос­татъч­ност и въз­пол­з­ване от глобализацията.

Ръководителите на Китай започ­наха вчера четирид­невно заседание, на което ще бъде раз­работен планът за икономиката на страната през идните пет години и ще бъдат определени целите за раз­витие до 2035 г., предаде ДПА.

Четиринай­сетия пет­годишен план вероятно ще бъде насочен към икономическа самодос­татъч­ност, тех­нологични иновации и по-чиста околна среда. Китай продъл­жава да следва…

Прочети още…

Китай се стреми към справедливо разпределение на ваксините срещу COVID-19

През пос­лед­ните няколко дни учас­тието на Китай в Проекта за прилагане на вак­сините срещу новия коронавирус“ (COVAX) прив­лече вниманието на светов­ните медии и бе високо оценено от меж­дународ­ната общ­ност. Китайски официални лица многок­ратно под­чер­таваха през пос­лед­ните дни, че целта на този ход е да се насърчи справед­ливото раз­п­ределение на вак­сините в световен мащаб, да се гаран­тира получаването на вак­сини от раз­виващите се страни и в същото време да се призоват по-способните страни да се…

Прочети още…

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бин…

Прочети още:

Loading...