Кандидатът на опозицията Екрем Имамоглу печели изборите за кмет на Истанбул

Кандидатът на опозицията Екрем Имамоглу печели изборите за кмет на Истанбул

Активността на повторния вот е над 84 процента

Кан­дидатът на опозицията Екрем Имамоглу печели пов­тор­ния вот за кмет на тур­с­кия мегаполис Истан­бул. За Имамоглу са гласували 53,6% от избирателите, а за съпер­ника му Бинали Йъл­дъръм, кан­дидат на управ­ляващата Пар­тия на справед­ливостта и раз­витието (ПСР) и бивш премиер на Тур­ция, са гласували 45,4% от избирателите, съоб­щават тур­ски медии.

Бинали Йъл­дъръм прие загубата и поз­д­рави съпер­ника си Екрем Имамоглу за пред­нината му в изборите, след като започна обявяването на резул­татите. На прес­кон­ферен­ция бив­шият премиер и обяви, че “засега“ води против­никът му и го поз­д­рави — доказател­с­тво, че тур­с­ката демок­рация работи “съвър­шено“, предаде Рой­терс. Часове след предиш­ния вот на 31 март Йъл­дъръм и управ­ляващата Пар­тия на справед­ливостта и раз­витието (ПСР) отказ­ваха да приз­наят поражението. Именно това и пос­лед­валата жалба заради неред­ности доведоха до пов­тор­ните избори в неделя.

Това е “ново начало“ за Истан­бул, каза Екрем Имамоглу в пър­вия си комен­тар, над половин час след този на Йъл­дъръм. Той изрази готов­ност да работи с президента (и бивш кмет на града) Реджеп Ердоган “хар­монично“ и иска да му пред­с­тави “път­ната си карта“, с която да се справи с проб­лемите на града.

Кмет­с­кото място на най-големия тур­ски град вече беше спечелено от Имамоглу на 31 март, но управ­ляващите заявиха, че е имало нарушения при гласуването, оспориха победата му и се стигна до пов­таряне на изборите. Той ги спечели още по-убедително, откол­кото през март, когато раз­ликата между него и Йъл­дъръм беше около 14 000 гласа, а този път — 800 000 гласа.

Истан­бул е водещ за тур­с­ката икономика, град с доходни инф­рас­т­рук­турни проекти за много милиони долари, който осигурява една трета от БВП на Тур­ция. Раз­ход­ната част на бюджета му за 2019 г. е 23,9 млрд. лири (4,08 млрд. долара), отбелязва ДПА. Имамоглу е обещал да раз­к­рие под­роб­ности за “раз­хищенията“ и “коруп­ция“ на град­с­ките власти при управ­лението на ПСР. Тя обаче все още кон­т­ролира мес­т­ния пар­ламент, освен това цялата власт е в ръцете на правител­с­т­вото в Анкара, което може рязко да ореже ресур­сите на Истан­бул.

Днес вие поп­равихте демок­рацията, от утре започва нашата работа, заяви в неделя вечерта новият кмет, обръщайки се към сим­патизан­тите си. Той изрази надежда, че работейки в Истан­бул, ще си сът­руд­ничи с президента Реджеп Ердоган. Бих искал да се срещна с вас и да обсъдим проб­леми, които можем да решим заедно — като тран­с­порта, кризата с бежан­ците, под­готов­ката за въз­можни земет­ресения. Бихме искали да ви пред­с­тавим нашия план за дейс­т­вие, каза Имамоглу, обръщайки се към президента.