Рим отпуска общо 85 млн. евро за възстановяване на Венеция

Рим отпуска общо 85 млн. евро за възстановяване на Венеция

Базиликата “Сан Марко“ бе наводнена за 6-и път за последните 1200 години

Италиан­с­ките власти ще отпус­нат допъл­нително 65 млн. евро за въз­с­тановяване на Венеция, която преживя опус­тошително навод­нение, предаде ТАСС.

В комюнике на минис­тер­с­т­вото на инф­рас­т­рук­турата и тран­с­порта в Рим се посочва, че 65 млн. евро ще бъдат отпус­нати за съх­ранение и защита на Венециан­с­ката лагуна.

От тях 46 млн. евро ще бъдат насочени за въз­с­тановяване на самия град. Тази сума е допъл­нение към вече предос­тавените 20 млн. евро.

Миналата сед­мица Венеция пос­т­рада от тежко навод­нение с най-високата водна вълна от половин век, чието рав­нище на 13 ноем­ври дос­тигна близо 190 см.

В резул­тат 80 процента от града останаха под вода, включително цен­т­рал­ния площад “Сан Марко“. Венециан­с­ките власти бяха принудени да обявят извън­редно положение.

Базиликата “Сан Марко“ във Венеция ще има нужда от милиони евро за рес­тав­рация, след като беше навод­нена за 6-и път за пос­лед­ните 1200 години.

Базиликата е била личен парак­лис на венециан­с­ките дожи по времето на Сред­новековието и Ренесанса.

Според екс­перти сега има опас­ност сол­ните крис­тал­чета, които са останали в мрамор­ните подове и мозай­ките на базиликата, след оттег­лянето на водата, да разядат повър­х­ността и да отс­лабят струк­турата на крип­тата, която под­държа кор­пуса на цър­к­вата.

Много от щетите ще могат да се видят само след няколко месеца, защото корозион­ният процес протича бавно, но неумолимо, казва Пиер­паоло Кам­пос­т­рини, ръководител на фон­дация “Фаб­ричерия”, която следи за под­дръж­ката и съх­ранението на базиликата, каза още, че цената на незабав­ното раз­чис­т­ване на храма ще е 5 млн. евро.