Меркел: Брекзит трябва да бъде “зов за събуждане“ на ЕС

Меркел: Брекзит трябва да бъде “зов за събуждане“ на ЕС

Европа вече не е в центъра на световните събития, казва германската канцлерка в интервю за “Файненшъл таймс“

Гледам на Европейс­кия съюз като на нашата зас­т­раховка живот, казва гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел в прос­т­ранно интервю за британ­с­кия финан­сов всекид­нев­ник “Фай­нен­шъл таймс“. Брек­зит трябва да бъде зов за събуж­дане за ЕС, призовава Мер­кел.

В интер­вюто тя говори за реформи на меж­дународни инс­титуции, за укреп­ване на ЕС, за отношенията между Европа и САЩ и между Европа, в час­т­ност Гер­мания, и Китай. В без­ком­п­ромис­ния свят, в който либерал­ните прин­ципи са изт­лас­кани вст­рани от законите на джун­г­лата, Мер­кел смята, че има едно решение и то е да се залага двойно на Европа. “Гледам на Европа като на нашата зас­т­раховка живот. Гер­мания е прекалено малка, за да упраж­нява геополитическо влияние сама по себе си, ето затова ние трябва да вкараме в упот­реба всички придобивки на един­ния пазар“, допълва тя.

Мер­кел казва, че е решена да продължи да защитава мул­тилатерализма — едно понятие, което в ерата на Тръмп, Брек­зит и въз­раж­даща се Русия, изг­лежда изложено на опас­ности. Според Мер­кел трябва да бъдат запазени “най-добрите ситуации, при които всеки печели и когато взаим­ноиз­год­ното и за двете страни пар­т­ньор­с­тво е прилагано на прак­тика по света“.

Относно европейско-американските отношения при Тръмп, Мер­кел припомня, че от години Европа и Гер­мания са се плъз­гали надолу в списъка с приоритетите на САЩ и че още президен­тът Барак Обама е говорил за “Азиат­с­кото столетие“ от американ­ска пер­с­пек­тива. “Това също така означава, че Европа вече не е в цен­търа на светов­ните събития“, казва гер­ман­с­кият кан­ц­лер. “Фокусът на САЩ върху Европа отс­лабва — това ще бъде при който и да било американ­ски президент“, отбелязва Мер­кел.

Тя защитава близ­ките връзки на Бер­лин с Пекин и добавя, че би посъвет­вала хората да не гледат на Китай като на зап­лаха само защото е успял в икономически план. “Както е и в случая с Гер­мания, въз­ходът на Китай до голяма степен се дължи на усилената му работа, креатив­ността му и тех­ничес­ките му поз­нания и умения“, казва Мер­кел. Тя приз­нава, че китайс­ката икономическа сила и китайс­ките геополитически амбиции означават, че Китай е кон­курент на САЩ и на Европа. Отговорът на това обаче не бива да бъде изолиране на Китай, предуп­реж­дава тя.