Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Световният политически и бизнес елит се събира за 50-и път в Давос

Световният политически и бизнес елит се събира за 50-и път в Давос

Световният политически и бизнес елит се събира за 50-и път в Давос

Доналд Тръмп призова Европа да внася нефт и газ от САЩ

Светов­ният елит се събира в швей­цар­с­кия планин­ски курорт Давос Швей­цария за годиш­ната среща на политичес­ките лидери и водещите биз­нес­мени, пред­с­тавителите на науч­ните среди и граж­дан­с­кото общес­тво. Светов­ният икономически форум се провежда за юбилей­ния 50-и път между 21 и 24 януари. Основ­ната тема за таз­годиш­ното издание е устой­чивото раз­витие.

Обсъж­дат се дейс­т­вия в отговор на климатич­ните промени и начини да се защити биораз­нооб­разието, освобож­даването от дъл­гос­роч­ните дъл­гове, избяг­ването на “тех­нологична война“, осигуряването на необ­ходимите умения за един милиард души през идното десетилетие, както и под­хода за уреж­дане на кон­ф­лик­тите в светов­ните “горещи точки“.

Пър­вата среща е организирана в Давос през 1971 г. от гер­ман­с­кия икономист Клаус Шваб като начин европейс­кият биз­нес да пос­тигне по-добро кор­поративно управ­ление. По-късно форумът се раз­ширява и прерас­тва в плат­форма за диалог, приема сегаш­ното си име през 1987 г., а през 2015 г. е приз­нат за меж­дународна инс­титуция.

Европейс­ките дър­жави трябва да се стремят към енер­гийна сигур­ност, а САЩ са готови да помог­нат на своите съюз­ници да пос­тиг­нат тази цел. Това обяви американ­с­кият президент Доналд Тръмп, изказ­вайки се на Светов­ния икономически форум в Давос. „Призоваваме нашите приятели в Европа да изпол­з­ват енер­гийни дос­тавки от САЩ, за да пос­тиг­нат истин­ска енер­гийна сигур­ност“, заяви ръководителят на Белия дом. В същото време той под­черта, че в момента САЩ “произ­веж­дат нефт и газ повече от всеки друг в света“.

Вашин­г­тон многок­ратно е заявявал, че европейс­ките дър­жави трябва да се откажат от рус­кия газ, включително от проек­тите „Северен поток 2“ и „Тур­ски поток“. Пред­с­тавители на американ­с­ката админис­т­рация твър­дят, че Мос­ква чрез тези проекти прес­ледва и политически цели, но мнозина екс­перти смятат, че американ­с­кият газ би бил много по-скъп от рус­кия за европей­ците.

Папа Фран­циск отп­рави призив към влиятел­ните учас­т­ници в Светов­ния икономически форум в Давос в цен­търа на пуб­лич­ната политика да бъдат хората, а не печал­бата. В пис­мено привет­с­т­вие Светият отец напомни на учас­т­ниците за “морал­ното задъл­жение“ да пос­тавят “човека, а не само стремежа към власт или печалба, в цен­търа на пуб­лич­ната политика“.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...