Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Най-лошият възможен сценарий в Москва е избегнат, каза Путин

Най-лошият възможен сценарий в Москва е избегнат, каза Путин

Най-лошият възможен сценарий в Москва е избегнат, каза Путин

Броят на изписваните от болниците е по-висок от броя на новоприетите

Рус­кият президент Владимир Путин заяви, че Мос­ква, станала водещо огнище на коронавируса в страната, е успяла да избегне най-лошия въз­можен сценарий, предаде Рой­терс. Рус­ката столица се готви да започне до дни да облек­чава строгите ограничителни мерки.

Раз­говаряйки с мос­ков­с­кия кмет Сер­гей Собянин по видеокон­ферен­тна връзка, Путин заяви, че ситуацията в града с население 12,7 млн. очевидно се е стабилизирала благодарение на дейс­т­вията на влас­тите, които рус­кият президент определи като нав­ременни и целенасочени.

Сега е момен­тът Мос­ква да предос­тави медицин­ска помощ на някои региони, където вирусът продъл­жава да се раз­п­рос­т­ранява, добави Путин. Собянин заяви, че вед­нага ще пред­п­риеме мерки в тази насока.

“Ситуацията в Мос­ква, както и на други места в страната, наис­тина се стабилизира. Броят на случаите на заразяване с коронавируса в Мос­ква намаля наполовина. Броят на изпис­ваните от бол­ницата е по-голям от този на новоп­риетите“, под­черта Путин. “Очевидно беше въз­можно да се избегне най-лошия сценарий“.

Собянин заяви, че планира да облекчи ограничител­ните мерки от 1 юни. Жителите на Мос­ква ще получат раз­решение да излизат на раз­ходки по улиците и в пар­ковете, отново ще отворят магазините за нех­ранителни стоки.

Ще се вър­нат към работа и пред­п­риятията, предос­тавящи някои услуги като химическо чис­тене и ремонти. Собянин припомни, че преди 2 сед­мици влас­тите прис­тъпиха към пър­вия етап на облек­чаване на ограниченията, което поз­воли на над 300 големи промиш­лени пред­п­риятия да под­новят работа, както и да се под­нови строител­с­т­вото на жилища, дет­ски градини, училища.

По-рано рус­ките власти съоб­щиха за нови 8338 заразени с коронавируса, с което общият им брой дос­тигна 370 680. С това Русия става 3-та по брой на заразените в света, след САЩ и Бразилия. Броят на смър­т­ните случаи е 3968, далеч по-нисък, откол­кото в много други страни.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие