Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет25022021

Брой 39, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Доналд Тръмп заплаши да спре социалните мрежи в интернет

Доналд Тръмп заплаши да спре социалните мрежи в интернет

Доналд Тръмп заплаши да спре социалните мрежи в интернет

Туитър предупреди абонатите си да проверяват твърдениятана американския президент в мрежата

Американ­с­кият президент Доналд Тръмп зап­лаши да въведе регулации за социал­ните мрежи в интер­нет или дори да ги спре — ден след като Туитър за първи път пос­тави предуп­редителен знак на някои негови пос­тове, под­с­каз­вайки на абонатите си да проверят дос­товер­ността на съдър­жащите се в тях твър­дения, предаде Рой­терс.

Тръмп, без да пред­с­тави никакви доказател­с­тва, в няколко ранни поста в Туитър пов­тори своите обвинения към такива тех­нологични плат­форми в политическа прис­т­рас­т­ност, като написа: “Репуб­ликан­ците чув­с­т­ват, че социал­ните медийни плат­форми тотално заг­лушават кон­сер­ватив­ните гласове. Ние ще въведем строги регулации или ще ги зат­ворим, преди да поз­волим това изобщо да се случи.“ А после добави: “Вед­нага почис­тете онова, което нап­равихте, СЕГА!!!“

Пред­с­тавители на Туитър и Фейс­бук засега не са отговорили на запит­ванията за комен­тар на пос­лед­ните изяв­ления на Тръмп. Акциите на двете ком­пании поев­тиняха след неговите туитове. Президен­тът на САЩ не може еднос­т­ранно да регулира или да зак­рие ком­паниите, което би изис­к­вало решение на Кон­г­реса или на Федерал­ната комисия по комуникациите.

В поредицата си от ранни пос­тове президен­тът репуб­ликанец отново зак­лейми гласуването по пощата на избори, което според него щяло “да раз­върже ръцете на всички за изборни лъжи, измами и кражби на бюлетини“. Той влезе в ярос­тен спор със социал­ните мрежи, които под­к­репят гласуването по пощата, като ги обвини в намеса в пред­с­тоящите през ноем­ври президен­т­ски избори и се закани, че като президент няма да допусне това. Туитър сложи предуп­реж­дение именно на два от пос­товете на Тръмп, в които той казва, че гласуването по пощата е “измама“, и прог­нозира, че “пощен­с­ките кутии ще бъдат ограбени“.

Същев­ременно Джо Бай­дън, който се очаква да получи номинацията на Демок­ратичес­ката пар­тия за президен­т­с­ките избори през ноем­ври, пуб­ликува видео, след като САЩ прех­вър­лиха прага от 100 000 починали след инфек­ция с новия коронавирус. “Зная какво чув­с­т­вате“, каза Бай­дън, обръщайки се към хората, загубили род­нини и приятели. “Все едно в гър­дите ви има черна дупка, която ви зас­муква“, каза бив­шият вицеп­резидент, който загуби пър­вата си жена и малка дъщеря в катас­т­рофа през 1972 г., а през 2015 г. големият му син почина от рак. Бай­дън опитва да демон­с­т­рира със­т­радание в кон­т­раст с бъдещия си съпер­ник на президен­т­с­ките избори Доналд Тръмп, който според критици не показва много съчув­с­т­вие към жер­т­вите на пан­демията.

България

Икономика

Култура

Мариус Куркински с премиера на “Двубой“ в Народния театър

Чет­вър­тата пос­тановка на Вазовата “глума“ гледаме премиерно на 26, 27 и 28 фев­руари. Една от най-емблематичните пиеси на пат­рона на Народ­ния…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие