Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря05082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Рисковете за света ще нарастват

Рисковете за света ще нарастват

Рисковете за света ще нарастват

Информационната и кибервойната на САЩ срещу Русия е в разгара си

Анд­рей Ильниц­кий*

В края на миналия месец американ­с­кият стратегически цен­тър RAND Corporation пуб­ликува док­лад под заг­лавие „Пог­лед в крис­тал­ното кълбо. Цялос­тна оценка на бъдещата война”.

Авторите на док­лада анализират съз­далата се геополитическа обс­тановка и въз­мож­ните бъдещи сценарии. Те кон­с­татират изк­лючително силна вът­реш­нополитическа криза в САЩ и дирек­тно посоч­ват вой­ната като вариант при тър­сенето на решение за изход от кризата. „Налице е поляризация на общес­т­веното мнение и задънена улица в политиката. Тази ситуация ограничава способ­нос­тите на страната за мобилизация, необ­ходима за ефек­тив­ното й фун­к­циониране като свръх­дър­жава. Политиците все по-често ще тър­сят военни решения, защото воен­ните са една от мал­кото влас­тови инс­титуции, на които американ­ците вяр­ват. Против­ниците на САЩ – Китай, Русия, Иран, Северна Корея и терорис­тич­ните групировки, вероятно ще останат без промени. Реван­шис­тка Русия става все по-агресивна, намесва се във вът­реш­ните работи на Грузия, Украйна и Сирия и пот­вър­ж­дава позицията си на велика дър­жава”, се казва в док­лада.

Така става ясно, че от военна гледна точка Русия нед­вус­мис­лено е причис­лена към враговете на САЩ и следователно противос­тоенето ще нарас­тва не само на земята, в мор­с­кото и въз­душ­ното прос­т­ран­с­тво, но и в други сфери, включително в кос­моса, в инфор­мацион­ното и кибер­п­рос­т­ран­с­т­вото. Днес най-актуален фак­тор във вън­ш­ното влияние над Русия са именно инфор­мацион­ните, идеологичес­ките и кибер­зап­лахите, чиято цел е да предиз­викат хаос и неувереност у хората, да под­копаят доверието им във властта, да раз­рушат социал­ната и икономичес­ката инф­рас­т­рук­тура и в крайна сметка да отс­лабят дър­жавата. За да обос­новат своята агресивна антируска стратегия, на Запад раз­палиха без­п­рецеден­тна инфор­мационна война, с която искат да дис­к­редитират Русия на меж­дународ­ната арена, да съз­дадат в нейно лице у населението раз­лични страни образа на врага, на агресор и едва ли не кибер­терорист.

За пос­тигането на тази цел се изпол­з­ват всевъз­можни инфор­мационни канали, всички същес­т­вуващи класически и циф­рови медии, раз­нооб­разни плат­форми на руски език, базирани в Прибал­тика, Грузия и главно в Украйна, а така също „петата колона” вътре в Русия.

Рис­ковете неп­рекъс­нато нарас­т­ват. Живеем във времена, които анализаторите започ­наха да наричат „епоха на пос­т­п­рав­дата”. По данни на ВЦИОМ всеки втори руски граж­данин не може да отличи истината от лъжата. На тази база запад­ните спец­с­лужби и „петата колона” съз­дават глобална сфера за манипулация на общес­т­веното мнение — както в страната, така и извън нея. На Запад вече е раз­работена сис­тема от инс­т­рументи, чрез които се обос­новават икономичес­ките сан­к­ции и разюз­даната антируска риторика в медиите и политичес­ките инс­титуции.

Напос­ледък към ком­п­лекта от стан­дар­тни нападки на тема „намесата на Русия” във вът­реш­ните работи на страните от пос­т­съвет­с­кото прос­т­ран­с­тво беше прибавен още един тезис: „за учас­тието на рус­ките хакери” във всеки по-значим инцидент в кибер­п­рос­т­ран­с­т­вото. Нещо повече, опирайки се на изфаб­рикувано „общес­т­вено мнение” Западът, без да се смущава, преминава към преки антируски дейс­т­вия, дес­табилизиращи струк­турата на социал­ната и икономичес­ката среда.

Така нап­ример в края на май т.г. New York Times писа: „В съот­вет­с­т­вие с президен­т­с­кия указ от 2018 г. генерал Пол Накасоне – коман­д­ващ кибер­войс­ките на САЩ, може да дейс­тва самос­тоятелно в операции, които не са свър­зани с военни дейс­т­вия, включително и такива, които пред­полагат да се даде отпор на Мос­ква. В този род войски прис­тъпиха към операции за внед­ряване на вредоносно прог­рамно осигуряване в рус­ките енер­гийни сис­теми. Така те предуп­реж­дават какъв може да бъде ответ­ният удар срещу Русия в случай, че тя се опита да атакува американ­с­ката инф­рас­т­рук­тура”.

По такъв начин, ако се вярва на пуб­ликацията, някои елементи на пряка кибераг­ресия срещу Русия вече се реализират – при това се заявява отк­рито и цинично в едно от водещите американ­ски издания. Това дори не е зап­лаха. Това е дек­лариране на реални войн­с­т­вени намерения. Ситуацията изг­лежда доста сериозна. Днес Русия трябва да отчита не само киберин­фор­мацион­ните зап­лахи, но и да работи с изп­ревар­ване. Не е въз­можно да се пред­с­каже бъдещето, но за него човек може да се под­готви.

На Русия й е необ­ходима точна стратегия за противодейс­т­вие в инфор­мацион­ната война със Запада с ясното съз­нание, че тя трябва да бъде нас­тъпателна, за да е ефек­тивна. Нужна е изк­лючително строга дър­жавна екс­пер­тиза на проек­тите, свър­зани със сигур­ността и изпол­з­ващи елементи на чуж­дес­т­ран­ната база, на IT-технологиите, изкус­т­вения интелект, биотех­нологиите и прочее.

В сферата на гаран­тиране инфор­мацион­ната и кибер сигур­ността трябва да служат специалисти под клетва, както в армията, а сек­торът да се кон­т­ролира от спец­с­луж­бите. Това ще изис­ква син­х­ронизация на силовите ведом­с­тва, както и на граж­дан­с­кото общес­тво и на инс­титуциите. Без сис­темна политика в областта на инфор­мацион­ната и кибер сигур­ността страната няма да бъде в със­тояние да обез­печи национал­ната си сигур­ност дори да раз­полага със силна военна ком­понента. Още по-лошо, тя може да отс­тъпи кон­т­рола над уникал­ното социално явление, как­вато е рус­ката цивилизация на глобал­ните биз­нес струк­тури и чуж­дес­т­ран­ните цен­т­рове на влияние. Ако Мос­ква отс­тъпи инициативата в тази област, ще загуби и суверенитета си, ще загуби самата страна.

Гласуваните тази сед­мица поп­равки в кон­с­титуцията на Русия целят Фор­мирането именно на такава стратегия за национал­ната сигур­ност. Те налагат задъл­жителен кон­т­рол на дър­жавата над редица важни сек­тори. Сред тях са: федерал­ните енер­гийни сис­теми, ядрената енер­гетика, основ­ните тран­с­пор­тни артерии, свър­з­ващи субек­тите на федерацията, пътищата и съоб­щенията, инфор­мацион­ните тех­нологии, усвояването на кос­моса. Особено важни в това отношение са: отб­раната, сигур­ността и воен­ноп­ромиш­леният ком­п­лекс. Като се има пред­вид всичко това, трудно може да бъде под­ценено значението на кон­с­титуцион­ните поп­равки.

Един­с­т­вото на властта и общес­т­вото заедно със социал­ната психическа стабил­ност се прев­ръщат в ключов фак­тор на национал­ната сигур­ност. Рус­кият философ Василий Розанов бе писал: „Един­с­т­веният порок на рус­ката дър­жава е ней­ната слабост. Слабата дър­жава не е дър­жава. Нея просто я няма”. Това категорично доказва екзис­тен­циал­ната необ­ходимост на граж­даните от суверенитет и твърди ангажименти на дър­жавата в процеса на управ­ление.

Поп­рав­ките в кон­с­титуцията отговарят тъкмо на тази необ­ходимост. Те законодателно офор­мят Русия на XXI век – социална империя, в която на граж­даните са гаран­тирани образование, здравеопаз­ване, защита на семейс­т­вото и на традицион­ните цен­ности – основа на основите, които осигуряват дос­тоен живот и силна дър­жава.


*Авторът е съвет­ник на минис­търа на отб­раната, зам.-ръководител на Цен­т­рал­ния изпъл­нителен комитет на „Единна Русия”

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...