Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Европа търси деликатен баланс между здравето и икономиката

Европа търси деликатен баланс между здравето и икономиката

Европа търси деликатен баланс между здравето и икономиката

Правителствата искат да избегнат парализиращи нови карантини

Европа очевидно се движи по ръба, избирайки мерки с цел да избегне парализираща втора пълна каран­тина заради пан­демията, комен­тира ДПА. Ще бъдат ли тези мерки дос­татъчни и ще ги приемат ли европей­ците?

След няколко сед­мици на нов ръст на случаите на Ковид-19 на целия кон­тинент, в понедел­ник Уелс наложи регионална каран­тина, а Словения обяви едномесечно “със­тояние на епидемия“. Чеш­ката армия отпусна 165 т материали на влас­тите в Прага за пос­т­рояване на голяма полева бол­ница.

За да пос­тавят положението под кон­т­рол, страните се над­п­ревар­ват да налагат отново вечерен час, носене на маски и ограничения върху социал­ните събирания.

“Не можем да губим време: трябва да дейс­т­ваме, въвеж­дайки всички необ­ходими мерки, за да предот­в­ратим тотална каран­тина“, каза италиан­с­кият премиер Джузепе Конте през уикенда, обявявайки по-строги мерки за борба с вируса. Това е пос­лание, което може да се чуе от много лидери — от Фран­ция през Гер­мания, Швей­цария, Авс­т­рия и Чехия до Русия.

В европейс­ките страни, включително бив­шите съвет­ски репуб­лики в Цен­т­рална Азия, се наб­людава ръст на случаите на Ковид-19 от близо 1 млн., дос­тигайки общо над 8 млн. за пос­лед­ните 7 дни, сочат данни на СЗО.

Броят на починалите в Европа прех­върли 250 000, но “кривата на смър­т­ните случаи“ не е така стръмна, както на ръста на заразените, тъй като тен­ден­цията е пациен­тите да са по-млади, а бол­ниците подоб­ряват прилаганите терапии в срав­нение с пър­вия пик през април.

Докато правител­с­т­вата се опит­ват да избег­нат парализиращи нови каран­тини, шеф­ката на Европейс­ката цен­т­рална банка Крис­тин Лагард призна, че сегаш­ните целеви антиепидемични мерки имат и отрицателен ефект.

“Втората вълна на епидемията в Европа, по-конкретно във Фран­ция, и въвеж­даните нови ограничения, засил­ват несигур­ността и тежат върху икономичес­кото въз­с­тановяване“, каза Лагард пред френ­с­кия в. “Монд“.

Пан­демията може да доведе до загуба на работни места, прог­нозира Лагард.

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...