Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Владимир Титов: Няма да допуснем натиск върху Русия

Владимир Титов: Няма да допуснем натиск върху Русия

Владимир Титов: Няма да допуснем натиск върху Русия

На среща с пос­ланика на ФРГ в Русия Геза Анд­реас фон Гайр пър­вият заместник-министър на вън­ш­ните работи на Рус­ката федерация Владимир Титов заяви за сериоз­ната вреда, която нанася на двус­т­ран­ния диалог кон­ф­рон­тацион­ният курс на Бер­лин по отношение на Мос­ква, и призова Гер­мания да се откаже от агресив­ната риторика и методите на натиск.

“Към гер­ман­с­ката страна беше отп­равен призив да се откаже от агресив­ната риторика, от методите на сдър­жане и натиск и да се завърне в плос­костта на взаим­ноуважител­ния диалог, за да бъде прид­вижен позитив­ният дневен ред в двус­т­ран­ните отношения и във вън­ш­нополитичес­кото взаимодейс­т­вие“, се казва в съоб­щение на рус­кото дип­ломатическо ведом­с­тво.

Събесед­ниците обсъдиха със­тоянието и пер­с­пек­тивите на руско-германските отношения на фона на тях­ното влошаване напос­ледък. Засег­нати бяха и редица въп­роси от меж­дународ­ния дневен ред, в това число обс­танов­ката в

Нагорни Карабах в свет­лината на реализирането на трис­т­ран­ното заяв­ление на лидерите на Русия, Азер­байджан и Армения. Обсъдено беше и урегулирането на кон­ф­лик­тите в Либия и Сирия.

“При обсъж­дането на ситуацията в Беларус от руска страна отново беше под­чер­тана недопус­тимостта на вън­шна намеса във вът­реш­нополитичес­ките процеси в страната с цел дес­табилизиране на обс­танов­ката“, отбеляз­ват от рус­кото вън­ш­нополитическо ведом­с­тво.

В периода 19992004 г. пър­вият заместник-министър на вън­ш­ните работи на Рус­ката федерация Владимир Титов беше извън­реден и пъл­номощен пос­ланик на Русия в Бъл­гария.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Земеделие