Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин призова световната общност за обединение в пандемията

Путин призова световната общност за обединение в пандемията

Путин призова световната общност за обединение в пандемията

Рус­кият президент Владимир Путин е уверен, че в условията на пан­демия светов­ната общ­ност трябва да обедини усилията си за решаване на актуал­ните проб­леми.

“Тази година се оказа за всички нас доста трудна и неп­ред­с­казуема, светът се сблъска с епидемията на коронавируса. Това изис­ква приемане на екс­т­раор­динарни мерки и в Русия, и в други дър­жави — кон­с­татира рус­кият лидер по време на церемония по връч­ване на акредитивни писма на чуж­дес­т­ранни пос­ланици във втор­ник. — Убеден съм, че пред лицето на тол­кова без­п­рецеден­тно предиз­викател­с­тво меж­дународ­ната общ­ност няма друга алтер­натива, освен обединяване на усилията. Та нали пред всички нас стоят базовите цен­ности — животът и здравето на нашите граж­дани.“

Рус­кият дър­жавен глава напомни, че в Русия е раз­работена и вече се прилага пър­вата в света вак­сина срещу коронавирус “Спут­ник V“, регис­т­рирана е и втора — “Епивак­корона“. “Глав­ното сега е да се въведе масовото произ­вод­с­тво в Русия и да се прис­тъпи към масово вак­синиране“, каза Путин и добави, че Русия е на крачка от съз­даване и на трета руска вак­сина срещу коронавируса.

“Готови сме да споделим нат­рупания опит с всички заин­тересувани дър­жави и с меж­дународ­ните струк­тури“, заяви рус­кият лидер. Той отбеляза, че с редица чуж­дес­т­ранни пар­т­ньори вече се раз­работ­ват въп­росите за организиране на произ­вод­с­т­вото на тези вак­сини в произ­вод­с­т­вени бази на пар­т­ньорите.

Владимир Путин призна, че искал лично да поз­д­рави новите пос­ланици в Рус­ката федерация с началото на дип­ломатичес­ките им мисии в страната. “Въп­реки извес­т­ните и необ­ходими в тази ситуация ограничения, свър­зани с епидемията на коронавируса, все пак смет­нахме за важно да се проведе това мероп­риятие в Кремъл, както обичайно“, обърна се рус­кият президент към учас­т­ниците в церемонията.

Рус­кият дър­жавен глава увери пос­ланиците, че всички техни кон­с­т­рук­тивни начинания и инициативи винаги ще намират най-благожелателен отк­лик, ще получават под­к­репа и съдейс­т­вие от страна на дър­жав­ните органи, както и от деловите кръгове и общес­т­веността в Русия.

В една от залите на Кремъл 17 нови чуж­дес­т­ранни пос­ланици връчиха акредитив­ните си писма на рус­кия президент Владимир Путин

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Земеделие