Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ватиканът притежава над 5000 имота

Ватиканът притежава над 5000 имота

Ватикана пуб­ликува инфор­мация за нед­вижимото си имущес­тво за първи път, предаде Епицен­тър. От оповес­тените данни става ясно, че Светият прес­тол притежава над 5000 имота. От тези имоти 4051 са в Италия, а около 1120 са в чуж­бина.

Тук не се включ­ват сградите на посол­с­т­вата на Ватикана зад граница. Само 14 процента от имотите в Италия на Ватикана са отдадени под наем на пазарни цени, другите са отдадени под наем на по-ниски цени, много от тях на цър­ковни служители. Около 40 процента от имотите са инс­титуционални сгради, като училища, манас­тири и бол­ници.

Оповес­тените данни показ­ват, че Админис­т­рацията за нас­лед­с­т­вото на Светия прес­тол, която управ­лява нед­вижимото имущес­тво и инвес­тициите на Светия прес­тол, която плаща зап­латите на пер­сонала и която изпъл­нява и фун­к­циите на отдел за човешки ресурси и продовол­с­т­вен отдел, притежава и имоти в Лон­дон, Женева, Лозана и Париж.

Една от сградите в лук­соз­ния Южен Кен­син­г­тън на Лон­дон е довела до огромни загуби, след като е била закупена като инвес­тиция от ватикан­с­кия Дър­жавен сек­ретариат през 2014 г. Във втор­ник започва процес срещу 10 души, свър­зани с тази инвес­тиция, в това число и срещу влиятелен кар­динал. Всички те са обвинени във финан­сови злоупот­реби, пране на пари, измами, изнуд­ване и злоупот­реба със служебно положение. Миналата година папа Фран­циск лиши Дър­жав­ния сек­ретариат от кон­т­рола върху фон­довете му и ги прех­върли на Админис­т­рацията за нас­лед­с­т­вото на Светия прес­тол, като над­зор върху тях ще има и Сек­ретариата за икономика.

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие