Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна упот­реба FFP2 (с фил­търна мем­б­рана и по-добро прилеп­ване и изолация около носа), които стават задъл­жителни за хората над 14-годишна въз­раст в тран­с­порта, магазините, в обекти за услуги и лекар­с­ките кабинети, предаде АФП.

Отсега нататък трябва да се носят по-филтриращи маски, които блокират 94 процента от аерозолите в автобуси, трам­ваи, влакове и в мет­рото. Мяр­ката се прилага също в супер­мар­кетите и в обекти за предос­тавяне на услуги, като автосер­визи и лекар­ски кабинети. Преподавателите, работещите в складове и тези на дър­жавна служба, които са в кон­такт с хора, трябва също да съб­людават това на…

Прочети още…

САЩ загубиха лидерската си роля

САЩ загубиха лидерската си роля

Сергей Лавров направи анализ на събитията през 2020 година

Рус­кият вън­шен минис­тър даде голяма прес­кон­ферен­ция в Мос­ква, в която нап­рави прег­лед на най-значимите събития през изминалата 2020 година, както и на резул­татите от дейс­т­вията на рус­ката дип­ломация, съобщи ТАСС. Сред засег­натите теми бяха бор­бата с пан­демията и съз­даването на вак­сина, отношенията със САЩ след встъп­ването в длъж­ност на Джо Бай­дън.

Русия е обез­покоена от дейс­т­вията на САЩ и тех­ните съюз­ници, насочени към…

Прочети още…

Естония може за първи път да има жена премиер

Естония може за първи път да има жена премиер

Двете най-големи пар­тии в Естония съоб­щиха вчера, че са пос­тиг­нали споразумение за със­тавяне на ново правител­с­тво, което за първи път в историята на страната ще бъде оглавено от 43-годишната Кая Калас, предаде АП.

Ако получи одоб­рението на пар­ламента, Калас ще бъде пър­вата жена премиер на бал­тийс­ката страна с 1,3-милионно население. Адвокат и бивш евродепутат, тя е дъщеря на Сийм Калас, един от основателите на Пар­тията на рефор­мите, бивш премиер и бивш евродепутат. Кая Калас пое ръковод­с­т­вото…

Прочети още…

Преките чуждестранни инвестиции в света са спаднали с 42 % през 2020 г.

Преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции в света са спад­нали с 42 % през 2020 г., а тази година се очаква намаляване с 510 %. Такава прог­ноза нап­рави Кон­ферен­цията на ООН за тър­говия и раз­витие (ЮНК­ТАД), предаде ТАСС.

На прес­кон­ферен­ция в Женева дирек­торът на депар­тамента за инвес­тиции и пред­п­риятия в ЮНК­ТАД Джеймс Жан под­черта, че преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции в света са претър­пели колапс миналата година, сък­ращавайки се с 42 %, до 895 млрд. долара, в срав­нение с 1,5 трилиона долара през 2019 г. Към…

Прочети още…

Италианският премиер Джузепе Конте обмисля оставка

Италианският премиер Джузепе Конте обмисля оставка

Целта е да сформира правителство с по-голямо мнозинство в парламента

Италиан­с­кият премиер Джузепе Конте обмисля да подаде оставка, за да може след това да сфор­мира ново правител­с­тво, раз­полагащо с по-голямо мнозин­с­тво в пар­ламента, пишат италиан­ски издания, предаде Рой­терс.

“Целта ми е да пос­тигна споразумение, което да съз­даде ясна политическа пер­с­пек­тива за управ­ление до края на ман­дата на този пар­ламент“, заяви Конте, цитиран от в. “Репуб­лика“. Според италиан­с­кото издание е въз­можно…

Прочети още…

Ракета на Мъск изведе в орбита 143 сателита

Ракета на ком­панията “Спейс Екс“ на Илон Мъск изведе в кос­моса 143 сателита, пос­тавяйки нов рекорд за една-единствена мисия, предаде Рой­терс.

Ракетата “Фал­кон 9“ излетя от кос­мод­рума в Кейп Канаверал със 133 граж­дан­ски и правител­с­т­вени апарата и 10 сателита “Стар­линк“ на борда, като част от прог­рама на “Спейс екс“ за споделено изс­т­рел­ване, която дава дос­тъп до кос­моса на малки сателитни оператори. Изс­т­рел­ването бе отложено с един ден заради неб­лагоп­риятни метеорологични условия.

По-рано…

Прочети още…

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Земеделие