Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало ЦКС (2) СТАНИ ЧАСТ ОТ ГОЛЯМОТО КООПЕРАТИВНО СЕМЕЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

СТАНИ ЧАСТ ОТ ГОЛЯМОТО КООПЕРАТИВНО СЕМЕЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

СТАНИ ЧАСТ ОТ ГОЛЯМОТО КООПЕРАТИВНО СЕМЕЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

Към 01.01.2021 г. Цен­т­рал­ният кооперативен съюз обединява и пред­с­тав­лява 117 700 член-кооператори, 685 кооперации, 30 кооперативни съюза, 5 600 заети, които обс­луж­ват общо 2 330 населени места в цялата страна

С дълга история и много реализирани проекти и благот­ворителни кам­пании, кооперациите в Бъл­гария учас­т­ват в живота на хората вече 130 години. Това не е случайно — кооператив­ният биз­нес модел има какво да пред­ложи и пред­с­тав­лява алтер­нативен вариант на традицион­ните биз­неси. Това, което раз­личава кооперациите от тър­гов­с­ките дружес­тва е, че те не са соб­с­т­веност на акционери и целта им не е печалба. Глав­ната цел на сдружаването в кооперация е взаимопомощ. Така всеки кооперативен член има право на 1 глас във вър­хов­ния ѝ орган на управ­ление — Общото съб­рание, независимо от неговото учас­тие в капитала на кооперацията. Друг харак­терен белег на кооперациите е право на всеки неин член да учас­тва в управ­лението на кооперацията, както и да получава инфор­мация за ней­ното управ­ление и със­тояние.

Какво е кооперация?

Кооперацията е сдружение на физически лица с промен­лив капитал и с промен­лив брой членове, които чрез взаимопомощ и сът­руд­ничес­тво осъщес­т­вяват тър­гов­ска дей­ност за задоволяване на техни икономически, социални и кул­турни интереси. Кооперацията е юридическо лице, регис­т­рирано по Закона за кооперациите.

Кооперация могат да учредят най-малко 7 физически лица, които вземат това решение на учредително съб­рание. Учредител­ното съб­рание приема устав и избира пред­седател на кооперацията, управителен съвет и кон­т­ролен съвет.Каква е основ­ната цел на кооперацията?Тъй като кооператив­ния биз­нес се движи от цен­ности, а не от печалба, кооперациите споделят меж­дународно приз­нати прин­ципи и дейс­т­ват всички заедно за изг­раж­дане на по-добър свят чрез взаимно сът­руд­ничес­тво. Пос­тавяйки равен­с­т­вото и социал­ната справед­ливост в основата на биз­неса, кооперациите поз­воляват на хората да работят заедно, за да съз­дадат устой­чив биз­нес, който осигурява дъл­гос­рочни работни места и дава въз­мож­ност за професионално раз­витие в почти всяка сфера на икономиката.Кооперативният модел е основан на кон­к­ретни цен­ности и седем прин­ципа: доб­роволно и отворено член­с­тво, демок­ратично управ­ление от членовете, икономическо учас­тие на членовете, автономия и независимост, образование, обучение и инфор­мация, сът­руд­ничес­тво между кооперациите, грижа за общ­ността. Това съз­дава особена вът­решна среда на проз­рач­ност и инфор­мираност. Кооперативни и етични прин­ципи:

Взаимопомощ Отговор­ност

Демок­рация Равен­с­тво

Справед­ливост Солидар­ност

Чес­т­ност Отк­ритост

Социална отговор­ност Грижа за другите

Защо да стана член-кооператор в кооператив­ната сис­тема на ЦКС?Хората най-често се присъединяват към дадена кооперация, защото като нейни членове: учас­т­ват реално в дей­ността и управ­лението на кооперацията;

получават дивиденти за учас­тието си в дяловия капитал на кооперацията; притежават индивидуална карта „КООП“, с която пазаруват с отс­тъпка в обек­тите от тър­гов­ска верига „КООП“;

почиват със специална отс­тъпка в реновираните кооперативни турис­тически ком­п­лекси от верига КООП — Вашето място за почив­каИн­тересен факт е, че Бъл­гария е сред пър­вите дър­жави в Европа и света, които се присъединяват към Меж­дународ­ния кооперативен алианс (1902 г.) Днес кооперациите са значим фак­тор в социално-икономическия живот в световен мащаб. По данни на Меж­дународ­ния кооперативен алианс — най-голямата в света неп­равител­с­т­вена организация, 1,2 млрд. кооператори (всеки 6-ти в света) от 113 страни членуват в 314 национални кооперативни организации. Тези кооперациите осигуряват над 10% от работ­ните места на заетото население в световен мащаб, а 300-те най-силни кооперации и кооперативни групи реализират 2,1 трилиона долара годишен оборот. Така кооператив­ната икономика се нарежда на 10-то място сред биз­нес сек­торите в света.Как мога да стана член-кооператор?Членството в кооперация въз­никва по 2 начина — когато лицето е учредител или пос­тъпи след регис­т­рацията на кооперацията. Пос­тъп­ването в учредена кооперация става чрез подаването на молба до управител­ния съвет. Кан­дидатът се приема за член с решение на управител­ния съвет, което се утвър­ж­дава от общото съб­рание на кооперацията. Правата и задъл­женията на лицето като член-кооператор въз­ник­ват след решението на управител­ния съвет за приемането му. Права на член-кооператора:

да учас­тва и гласува в общото съб­рание на кооперацията лично или чрез пис­мено упъл­номощен от него друг член на кооперацията да учас­тва и гласува в общото съб­рание на кооперацията;

да иска инфор­мация от органите на кооперацията за изпъл­нение на приетите решения; да получава дивиденти;

да работи в кооперацията по трудово правоот­ношение Задъл­жения на член-кооператора:

да спазва устава на кооперацията; да изпъл­нява решенията на органите на кооперацията;

да прави определените в устава дялови вноски; да съдейс­тва за пос­тигане целите на кооперацията.

Кооператив­ните обекти с въз­мож­ност за прием на член-кооператори са 91 в цялата страна, като за периода 20092020 г. чрез тях са приети 8 446 нови членове, от които 3 476 са до 35 г.

За да станете и Вие член-кооператор е нужно само да попъл­ните молба, която се намира на след­ния вир­туален адрес: www.cks.bg/bg/app/

Дирек­ция „КООП медии и рек­лама“