Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 150, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало ЦКС

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА СТУДЕН ЧАЙ В БЪЛГАРИЯ

Безал­кохол­ните напитки (вода, газирани напитки, плодови сокове, енер­гийни напитки, студен чай и зелен­чукови сокове) са една от стоковите категории с най-голям ръст в сек­тора на бър­зооборот­ните стоки, които увеличават дванадесет­месеч­ните си продажби в обем с 6,7% и 20,2% в стой­ност. Това показ­ват дан­ните на NielsenIQ (www.nielseniq.com) за периода април 2021 — март 2022 г. спрямо април 2020 — март 2021 г. Двигатели на рас­тежа са стоковите групи „Плодови сокове“ и „Студен чай“, чиито продажби в обем бележат ръст от 12%, докато продаж­бите в обем на газирани напитки спадат с 1%.

Пазарът на студен чай бележи ръст от 16% в стой­ност през пос­лед­ния дванадесет­месечен период към месец март 2022 г. Топ пет бран­дове по продажби, под­редени по…

Прочети още…

Кооперативната група Великобритания разширява услугите си за доставка

Кооператив­ната група Великоб­ритания планира да инвес­тира 300 млн. британ­ски лири до края на 2022 г. за раз­ширяване на услугите за дос­тавка до дома. Чрез тази стъпка Кооператив­ната група се надява да се въз­пол­зва от раз­витието на Бър­зата тър­говия (или q-commerce), която пред­лага дос­тавки по домовете в рам­ките на един час.

В момента повече от 2000 тър­гов­ски обекта от веригата КООП пред­лагат дос­тавки по домовете, като се отчита ръст на услугата в пос­лед­ните 36 месеца.

Кооператив­ната…

Прочети още…

ДИПЛОМИРАХА СЕ ПЪРВИТЕ МАГИСТРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ДИПЛОМИРАХА СЕ ПЪРВИТЕ МАГИСТРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

В брой № 4 от 2021 г на бюлетина Ви инфор­мирахме за започ­ване на обучението на група служители на ЦКС и на членуващи в Съюза кооперативни организации в магис­тър­с­ката прог­рама на УНСС „Управ­ление на тър­гов­ски вериги“. След два семес­търа дис­тан­ционно обучение, успешно положени десет семес­т­риални изпити, раз­работена и защитена дип­ломна работа, може да поз­д­равим пър­вите шест магис­три в сис­темата на ЦКС по специал­ността „Управ­ление на тър­гов­ски вериги“, които се дип­ломираха на проведените дър­жавни…

Прочети още…