Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Обсъжда се удължаване на груповия лов на дива свиня

Обсъжда се удължаване на груповия лов на дива свиня

Удъл­жаване на груповия лов на дива свиня ще бъде раз­г­ледано на заседание на пар­ламен­тар­ната Комисия по земеделие, инфор­мира БНТ. Това е едно от пред­ложенията за промени в Проекта за изменение и допъл­нение на Закона за лова. Пред­видено е лов­ният сезон да продължи два месеца след официал­ното му зак­риване, за да се намали популацията на дивите прасета. Важно пояс­нение е, че ще се ловува само в зоните, в които няма регис­т­рирани случаи на Африкан­ска чума по свинете (АЧС).

През 2020 г. като част от бит­ката със заразата бяха пред­ложени и законови изменения в лова на дивеч. Заради многото въз­ражения от страна на ловци и екозащит­ници проек­тозаконът беше вър­нат за цялос­тно прераз­г­леж­дане до пос­тигането на кон­сен­сус.

От началото на 2021

Прочети още…

Биологичното земеделие подобрява чернозема в Добруджа

Биологичното земеделие подобрява чернозема в Добруджа

Биологич­ното отг­леж­дане на пол­ски кул­тури подоб­рява поч­вата. Лаборатор­ните анализи доказ­ват, че когато чер­ноземът се щади, нарас­тва процен­т­ното съдър­жание на хумус в изтощената земя. Това сподели Милена Мин­чева, която заедно със семейс­т­вото си отг­лежда биоп­шеница в община Генерал Тошево. „Редовно правим лабораторни анализи в Инс­титута по поч­воз­нание „Н.Пушкаров“ и имаме реален пог­лед какво се случва в нашите полета. Подоб­ряването на показателите на поч­вата не става за 1 година, процесът е…

Прочети още…

Родните купувачи пас на зърнената борса

Родните купувачи пас на зърнената борса

САЩ намали, а Европа повиши пшеницата до 243 евро/тон.

След пър­воначал­ния подем на 2021 г. на цените на зър­нените кул­тури, бор­совите пазари пус­наха парата и пос­ледва поев­тиняване на някои от стоките. Един­с­т­вено изк­лючение нап­равиха офер­тите за пшеница, съоб­щават от Софийска стокова борса. През изминалата сед­мица пшеницата в САЩ остана без промяна на старата си цена от 293.00 щ.д./тон, тази във Фран­ция се вдигна с 8.00 евро до 243.00 евро/тон. Цената и в Русия и в Украйна също се повиши…

Прочети още…

Настояване: Всички пчелни семейства да получават средствата

Пчелар­с­т­вото ни е кул­турна емб­лема, важен сек­тор за запаз­ването на регионите и полезна дей­ност за земеделието, затова нас­тояваме всички регис­т­рирани пчелини у нас да се под­помагат, заяви пред Агри.БГ доц. Юлиян Стан­чев, пред­седател на Облас­т­ния пчелар­ски съюз в Плевен. Докато текат обсъж­данията на рефор­мите в новата ОСП, от пчелар­с­кия браш отново дойде искането за промяна на рег­ламента и въз­мож­ност за справед­ливо раз­п­ределение на сред­с­т­вата Не сме съг­ласни с това, че сред­с­т­вата, които се…

Прочети още…

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...