Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 150, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Лавандулата също излезе на минус, 456 кг/дка е средният добив

Лавандулата също излезе на минус, 456 кг/дка е средният добив

Въп­реки че стар­тира с добри очак­вания, лаван­дуловата реколта тази година се оказа по-малко от миналогодиш­ната, сочат дан­ните на Земедел­с­кото минис­тер­с­тво (МЗм) в края на юли месец. В началото на кам­панията съб­раната реколта от етерич­номас­лената кул­тура над­х­вър­ляше в пъти миналогодиш­ните текущи добиви, а при сред­ният добив се отчиташе над 30% ръст. Както често се получава, нак­рая приб­раната реколта обаче се оказа по-малко, макар и не с голяма раз­лика.

Като причина се посочва имено спада в сред­ния добив от декар (с 4,2% спрямо 2021 г.), който дос­тига до 456 кг/дка. Сред­ният добив за Доб­ричка област е по-висок — 594 кг/дка. По данни на Облас­тна дирек­ция „Земеделие“ — Доб­рич приб­раният цвят в областта въз­лиза на 39 200 тона, а площите с…

Прочети още…

Учени застават зад земеделците за контролирано опалване на стърнищата заради бума на вредители

Учени застават зад земеделците за контролирано опалване на стърнищата заради бума на вредители

Пред­с­тои сериозен дебат относно заб­раната за опал­ване на стър­нищата. Земедел­с­ките стопани от Доб­ру­джа ще искат раз­решение за кон­т­ролирано опал­ване на ожънатите полета. Причината да се пов­дигне отново „бол­ната“ тема е бум от вредители. В момента ливад­ната пеперуда редуцира сериозно голяма част от засетите през пролетта 853 000 дка със слън­чог­лед в Доб­ричка област. „Има трето поколение ливадна пеперуда, има диаб­ротика по царевицата и това е благодарение на „позеленяването“ на политиката, която…

Прочети още…

61,3 млн. лева за 109 църкви по селската програма

След като през тази година фонд „Земеделие“ прие 133 проекта по под­мярка 7.6 “Проуч­вания и инвес­тиции, свър­зани с под­дър­жане, въз­с­тановяване и подоб­ряване на кул­тур­ното и природно нас­лед­с­тво на селатa“ от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, които са на обща стой­ност 76,2 милиона лева, в началото на август оцен­ката е прик­лючена и към момента са одоб­рени 109 проекта за 61 344 041 лв. Отх­вър­лени са само 24 инвес­тиционни пред­ложения, защото не отговарят на условията за допус­тимост, съоб­щиха…

Прочети още…

Зърното продължава да губи почва под краката си на борсите

Зърното продължава да губи почва под краката си на борсите

Споразумението в Истанбул и първите кораби със зърно от Украйна оказват своето влияние върху световните пазари

След като на 22 юли дъл­гоочак­ваното споразумение в Истан­бул за отб­локиране на износа на зърно от Украйна стана факт, воен­ният кон­ф­ликт прес­тана да всява паника на жит­ните пазари. Цените на пшеницата започ­наха да падат, съоб­щават от Софийска стокова борса АД (ССБ) в своя актуален бюлетин. За периода 25 август пшеницата в САЩ поев­тиня с 12,00 долара до 333,00 долара/тон, а във Фран­ция…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Левски с победа срещу Пирин - Благоевград

Отборът на Лев­ски се завърна победно в род­ния елит след три поредни мача в европейс­ките клубни тур­нири. “Сините” над­виха с 1:0 Пирин (Бл…

Прочети още:

Loading...

Свят