Може да ожънем рекордните 6 млн. тона жито

Може да ожънем рекордните 6 млн. тона жито

Отчетеният засега среден добив е 527 кг/декар пшеница или с 5,4% повече в сравнение със средата на юли 2018 г.

Рекол­тата от пшеница през тази година може да се окаже най-добрата от началото на това десетилетие, става ясно от оперативни данни на земедел­с­кото минис­тер­с­тво.

Жът­вата: Добри средни добиви от пшеница — 529 кг/декар

Независимо от продъл­жител­ната суша по време на есен­ната кам­пания миналата година и оскъд­ната снежна пок­ривка през зимата отчетеният засега среден добив е 527 кг/декар пшеница или с 5,4% повече в срав­нение със средата на юли 2018 г.

Площите с хлебно зърно тази година са с близо 1% по-малко от миналогодиш­ните – 11,316 млн. декара, но приб­раната вече продук­ция е с 23% повече – 3,339 млн. тона. Дан­ните са съб­рани към 11 юли, като до тази дата са рекол­тирани малко повече от половината площи.

При благоп­риятни за жът­вата метеорологични условия и запаз­ване на сред­ния добив до края на кам­панията може да се очаква таз­годиш­ната реколта да дос­тигне рекор­д­ните 6 млн. тона. За срав­нение през миналата година у нас бяха добити 5,4 млн. тона пшеница, а през най-успешната 2017 г. — 5,761 млн. тона.

Годината е добра и за ечемика. При 1,136 млн. декара площи за рекол­тиране (минус 1,4% на годишна база) и ожънати до миналата сед­мица 92%, са добити 504 хил. тона или с близо 12% повече, откол­кото по същото време на 2018 г.

Пос­лед­ните оперативни данни сочат ръст на продук­цията от пшеница и ечемик, което се дължи на ком­бинация от изп­ревар­ващ темп на прибиране на рекол­тата от двете кул­тури и повишение на сред­ните добиви“, отбеляз­ват екс­пер­тите на минис­тер­с­т­вото.

В същото време произ­вод­с­т­вото на мас­лодайна рапица, ръж и тритикале е с между 13,8% и 33,4% по-малко от миналогодиш­ното. Причините за това са в намалението на рекол­тираните площи, а при ръжта и тритикалето са отчетени и по-ниски средни добиви от декар.