Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) От картофи на… домати се преместиха схемаджиите

От картофи на… домати се преместиха схемаджиите

Фал­шивите схеми за източ­ване на сред­с­тва по линия на обвър­заното под­помагане за мен е най-голямото безоб­разие, допус­нато да се случва в държава-членка на ЕС“, казва Адриан Николов, пред­седател на Национал­ното сдружение на младите фер­мери

От миналата година един­с­т­веният произ­водител на зелен­чуци в община Тер­вел Адриан Николов е пред­седател на Национал­ното сдружение на младите фер­мери, което преди това се ръководеше от Вен­цис­лав Пет­ков от Мало Конаре. Пом­ните разочарованието на Венци от бъл­гар­с­ката админис­т­рация, заради което в края на сеп­тем­ври заедно със семейс­т­вото си той реши да емиг­рира в Анг­лия. По повод това свое решение пред Синор.бг той прос­тичко обясни как в сек­тора на плодовете и зелен­чуците биз­нес вече трудно може да се прави — не само поради лип­сата на кон­т­рол върху вносителите на кон­курен­тна продук­ция, но и заради параванно прокар­ваните мерки за под­помагане на земедел­с­ките произ­водители, където суб­сидирането масово се излива не в реално работещите фер­мери.

Но да се вър­нем към онази малоб­ройна извадка от млади фер­мери в страната, които като Венци и Адриан са решили, че в градинар­с­т­вото все пак има хляб и че то е въз­можна алтер­натива за произ­вод­с­тво на качес­т­вени родни домати, крас­тавици, пипер и какво ли още не.

Решението да се зах­ване със зелен­чуци Адриан взима още преди 7 години — независимо от факта, че няма професионален опит в агроном­с­т­вото. Завър­шил е меж­дународни икономически отношения и психология, като за извес­тен период пробва в раз­лични поп­рища. Иск­рата, която го пали, се намира в Тер­вел, където го тегли старата къща на прадядо му — стар занаят­чия майстор-кожар и където баща му се занимава със земеделие.

Преди демок­рацията в нашия регион са се отг­леж­дали стотици декари със зелен­чуци, които през годините тотално са заменени със зърно. За мен обаче зелен­чукоп­роиз­вод­с­т­вото беше добра алтер­натива, още повече че като млад човек очак­вах да пол­з­вам и преферен­циите, организирани по линия на ЕС“, раз­казва Адриан Николов. Много бързо раз­бира, че на преферен­ции няма как да раз­чита, още повече че за 7-годишната си дей­ност като активен земедел­ски произ­водител е одоб­рен само с едни проект по под­мярка 6,3. А и преч­ките по изпъл­нението му били тол­кова големи, че от цялото упраж­нение му е останала огром­ната досада с бумащината, която едва ли би си причинил пов­торно. Затова и в бъдеще ще раз­чита само на бан­кови кредити за модер­низация.

Днес семейс­т­вото му отг­лежда около 300 декара основно с домати и крас­тавици, като в биз­неса се включва почти цялата рода – не само родителите и брат му, но и други род­нини, защото „проб­лемът с работ­ната ръка в региона е брутално тежък и ако ние сами не учас­т­ваме в процеса, бихме обрекли рекол­тата си на провал“, комен­тира Адриан.

На въп­роса кой от проб­лемите би отк­роил като основен за бранша, Николов категорично посочва лип­сата на кон­т­рол в суб­сидирането. „Фал­шивите схеми за източ­ване на сред­с­тва по линия на обвър­заното под­помагане за мен е най-голямото безоб­разие, допус­нато да се случва в държава-членка на ЕС“, посочва Николов. „Раз­бирам, заради недомис­лие проб­лемът с тик­вите да се случи веднъж…Но всички ние сме свидетели как едни порочни схеми се вър­тят с какви ли не кул­тури вече трета година – от тикви, през кар­тофи и лук, за да стиг­нем тази година до доматите“, мрачно отбелязва младият фер­мер.

И добавя огром­ното си недоумение от поведението на чинов­ниците в минис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие“, които се чудят как да замас­кират смеш­ните статис­тики с увеличените площи с кар­тофи или домати, от които на пазара не се вижда и тон продадена продук­ция.

Адриан не е от хората, които без­поч­вено критикуват, без да могат да дадат решение на проб­лема. Убеден е, че проб­лемът е в лип­сата на кон­т­рол, който може много бързо да бъде решен още с попъл­ването на дан­ните от заяв­ленията по дирек­т­ните плащания, депозирани във фонд „Земеделие“ при всяка кам­пания. „Никой не ни пита, но всеки от нас може да посочи на админис­т­рацията начините да отк­роят измамите – и то без другата огромна глупост, която беше въведена с отчитането на фак­турите за реализираната продук­ция, където масово се пол­з­ват фал­шиви документи“.

Кон­т­ролът може да стане изк­лючително лесно още при въвеж­дането на дан­ните в общин­с­ките служби, където след очер­таването на площите фер­мерите дек­ларират кул­турите, които ще гледа през съот­вет­ната година, категоричен е Николов. И обяс­нява сис­темата.

Чинов­никът във всяка община вед­нага може да засече от „историята на земедел­с­кия произ­водител“ кога един произ­водител на зърно, който традиционно е отг­леж­дал само слън­чог­лед, пшеница или ечемик, извед­нъж обявява 300 или 400 декара тикви, кар­тофи или лук. “Не каз­вам нищо лошо за подобни намерения, но чинов­никът лесно би могъл да пос­тави този фер­мер в графа „рис­кови“ и през май или август, когато зелен­чуците трябва да на полето, да провери на място дали реално те същес­т­вуват“, обяс­нява Николов.

Така масовата прак­тика да сееш пшеница и вед­нага след жът­вата на същото място да засадиш евтини домати, които е ясно, че няма как да узреят, ясно показва, че е чиста проба фал­шива схема за точене на суб­сидии, посочва Адриан. И се мотивира с онази безумна статис­тика при кар­тофите през 2018 г., когато само в рам­ките на една година площите с кар­тофи „избуяха“ от 40 хиляди на 120 хиляди декара.

Според Адриан същото тази година се случва и с доматите, защото схема­джиите се премес­тиха от кар­тофите към доматите, в резул­тат на което пос­лед­ната статис­тика на минис­тер­с­т­вото на земеделието показва, че това лято площите с домати са нарас­нали с 11 хиляди декара.

Как няма да нарас­нат, като от декар домати схема­джиите ще получат между 110 и 120 лева. Само че тази година сами се изиг­раха, защото най-голяма суб­сидия ще получат хората, засадили кар­тофи, а не домати. И това е от глупост, защото тези, които минаха към доматите, освободиха заделения бюджет за обвър­заната под­к­репа за кар­тофите, в резул­тат на което за декар кар­тофи през 2019 г. колегите ще получат около 150 лева“, комен­тира Адриан. Добавяйки как в това няма логика, защото кар­тофите имат много по-ниска себес­той­ност, за да получават по-голяма под­к­репа – и то не за друго, а заради брутал­ността на схема­джиите, които източ­ват парите на същин­с­ките произ­водители на домати.

При встъп­ването в длъж­ност на новия минис­тър на земеделието Десис­лава Танева Адриан Николов е пред­ложил своята идея за кон­т­рол на фал­шивите схеми през дек­ларациите, които всеки фер­мер попълва в кам­панията на дирек­т­ните плащания. „Все още нямам отговор, но скан­далът ще гръмне още през фев­руари 2020 г., когато след изчис­ленията на обвър­заната под­к­репа се види, че за кар­тофи се получава с 40 лева повече, откол­кото за домати, където ръч­ният труд и раз­ходите са много по-големи“, зак­лючава пред­седателят на сдружението на младите фер­мери.

И нак­рая риторично ни попита дали чрез нас, медиите, този проб­лем най-после ще намери решение. Защото все по-често във форумите под нашите статии колегите с тъга обоб­щават как всеки в тази дър­жава се спасява сам. Докога ли, ще попитаме ние.

Екатерина СТОИЛОВА,Синор.БГ

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...