За 20 години кандидатите за втора пенсия събрали средно едва по 4075 лв. в партидите си

За 20 години кандидатите за втора пенсия събрали средно едва по 4075 лв. в партидите си

Държавата им предлага след 20121 г. да ги изпрати наведнъж, за най-малките суми, разсрочено или пожизнено за по-големите

След две години обсъж­дания работна група към Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика е готова с варианти за изп­лащане на т. нар. втора пен­сия, за която родените след 31 декем­ври 1959 г. внасят вноски в час­т­ните пен­сион­ноосигурителни фон­дове. Пър­вите пен­сионери, които ще имат право на втора пен­сия, ще се появят в края на 2021 година, това ще са жените, родени през 1960 година, които тогава ще са навър­шили 61 години и 8 месеца. През 2024 г. към тях ще се присъединят и мъжете от този набор. И въп­реки това, че внос­ките се събират от 20 г., рег­ламен­тация за фазата на изп­лащане все още няма. Меж­дув­ременно работ­ната група отчита, че сред­ната сума в индивидуал­ните пар­тиди на кан­дидат — пен­сионерите (на въз­раст днес от 55 до 59 години) е едва около 4075 лева, съобщи БТА. При тази изходна база екс­пер­тите са раз­работили няколко варианта на изп­лащане — навед­нъж, за най-малките суми, раз­с­рочено или пожиз­нено за по-големите.

Пожиз­нена пен­сия за старост ще се изп­лаща, когато нат­рупаните от пен­сионера пари са дос­татъчни месеч­ното плащане да е не по-малко от 15% от минимал­ната пен­сия за осигурителен стаж и въз­раст, дейс­т­ващата към момента на отпус­кането. За срав­нение — за тази година раз­мерът й е 219.43 лв. , но всяка година се увеличава.

Пен­сионерите ще могат да изберат и пожиз­нена пен­сия с гаран­тиран период на изп­лащане. Това значи, че ако човекът почине преди да изтече периодът, който е посочил, нас­лед­ниците ще получат остатъка. Ако не се избере гаран­тиран период на изп­лащане, остатъкът ще отива в общ фонд.

При недос­татъчно пари в лич­ните пар­тиди за пожиз­нена пен­сия хората ще имат право на раз­с­рочена като избират срока и раз­мера на плащанията. Ограничението е, че раз­мерът не трябва да бъде по-малък от 15 процента от минимал­ната пен­сия и не по-голям от 100% от нея.