Мечките във Витоша се увеличават, туристите да са бдителни

Мечките във Витоша се увеличават, туристите да са бдителни

Над 16 мечки има на територията на Дър­жавно ловно стопан­с­тво “Витошко — Студена“, според наб­людения на фотокапаните, съобщи дирек­торът на Югозападно дър­жавно пред­п­риятие /ЮЗДП/ Дамян Дамянов. Миналата година те са били 14. Сега има майки с две, майка с три малки, също и отделени свободни мечоци. Заедно със специалисти от Природен парк “Витоша“ са пос­тавени GPS-нашийници на няколко мечки и се следи миг­рацията им, пише БТА.

Според Дамянов меч­ките пред­почитат територията на лов­ното стопан­с­тво, защото е по-спокойно и има ежед­невно под­х­ран­ване. В частта на Витоша откъм София няма активни ловно-стопански мероп­риятия, натовар­ването с туристи е значително по-голямо.

Засега не са регис­т­рирани нападения на хора. Срещите обаче ще стават все по-чести, защото чис­леността на меч­ките е голяма, предуп­реди Дамянов.