Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) На 16 декември изплащат 750 млн. лева на земеделците

На 16 декември изплащат 750 млн. лева на земеделците

Дър­жавен фонд “Земеделие“ /ДФЗ/ ще изп­лати 635 млн. лв., пред­видени за плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и 115 млн. за схемите за обвър­зано под­помагане. Земедел­с­ките стопани ще получат суб­сидиите си, съг­ласно раз­четите за декем­ври, които се запаз­ват без промяна от пър­воначално одоб­рените дирек­тни плащания по линия на Европейс­кия фонд за гаран­тиране на земеделието в раз­мер до 750 млн. лв. Съоб­щението е на прес­цен­търа на фонд “Земеделие“.

ДФЗ планира до 20 декем­ври 2019 г. да плати и финан­совото под­помагане по мярка 13 от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) 20142020 — за необ­лагодетел­с­т­вани райони. За целта на фонда са необ­ходими общо до 83,8 млн. лв. С решението на Минис­тер­с­кия съвет от днес се осигуряват допъл­нителни 41,5 млн. лв., които не дос­тигаха, за да са обез­печи превеж­дането на суб­сидиите на всички кан­дидати по мярка 13, подали заяв­ления за Кам­пания 2019 г.

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвър­зана под­к­репа за Кам­пания 2019

ДФ “Земеделие“ продъл­жава изп­лащането на финан­совата под­к­репа на земедел­с­ките стопани за Кам­пания 2019, инфор­мират от финан­совата инс­титуция. Близо 22 млн. лева вече са били раз­п­латени на 2042 живот­новъди по Схемата за обвър­зано под­помагане за овце-майки и/или кози-майки под селек­ционен кон­т­рол (ДПЖСК). Став­ката за плащането на едно допус­тимо за под­помагане животно по ДПЖСК е 80,11 лв. за пър­вите 100 броя животни включително и 72,83 лв. за над стот­ното допус­тимо животно, съг­ласно заповед от сеп­тем­ври 2019 г. на Минис­търа на земеделието, храните и горите.

До момента ДФ “Земеделие“ е раз­п­латил над 106 млн. лева по схемите за обвър­зано под­помагане за дребни и едри животни за Кам­пания 2019.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...