Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пуснаха инструкции как земеделците да минават през полицейските кордони

Пуснаха инструкции как земеделците да минават през полицейските кордони

Инс­т­рук­циите на минис­тер­с­т­вото на земеделието за дос­тъпа на фер­мерите до работ­ните им места са определени точно, затова и препечат­ваме тек­ста, качен на интер­нет страницата на минис­търа на земеделието Десис­лава Танева, насочен към бранша. Ето и какво трябва да спаз­вате, за да стиг­нете до нивите, овощ­ните градини, лозята, оран­жериите и другите земедел­ски земи или живот­новъдни обекти, пчелини, водни обекти за отг­леж­дане на аквакул­тури, за да извър­шите необ­ходимите мероп­риятия по сеитба, пръс­кане, поч­вооб­работка, грижи за живот­ните, рибата и други.

За тази цел всички земедел­ски стопани и живот­новъди да се пропус­кат през контролно-пропускателните пун­к­тове след пред­с­тавяне на попъл­нена дек­ларация (вземете я от интер­нет страницата на МВР: https://www.mvr.bg/…/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D…, а също и на един от след­ните документи:

Удос­товерение за регис­т­рация по Наредба 3, като земедел­ски стопанин (зелено кар­тонче). Ако не е заверено за 2020 година важи завер­ката и за 2019 г. Или Удос­товерение за регис­т­рация на живот­новъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Допуска се преминаването на превозни сред­с­тва, които превоз­ват семена, посадъчен материал, торове, препарати, ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна тех­ника и др., необ­ходими за извър­ш­ване на земедел­с­ките, живот­новъдни и рибовъдни дей­ности.

Земедел­с­ките стопани и живот­новъдите ще се допус­кат до облас­т­ните цен­т­рове при необ­ходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Облас­т­ните дирек­ции по безопас­ност на храните, или при необ­ходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за тър­говия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резер­вни части, тех­ника и оборуд­ване, както и други, необ­ходими за осъщес­т­вяване на земедел­с­ката им дей­ност.

Всички граж­дани, заети в сек­тор „Земеделие“ при извър­ш­ване на дей­ността си следва да спаз­ват изис­к­ванията за социална дис­тан­ция от 1,52 метра.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...