Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Обследват 280 000 дка с жито за поражения от сушата

Обследват 280 000 дка с жито за поражения от сушата

Обследват 280 000 дка с жито за поражения от сушата

Пшеницата в Добруджа не е добре, но пролетниците се държат, казва Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителитге

Със­тоянието в Североиз­точна Бъл­гария по отношение на есен­ниците не е добро, пот­върди Кос­тадин Кос­тадинов, пред­седател на Национална асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ), за Агри.БГ. По негови данни до момента в Облас­т­ната служба по земеделие са пос­тъпили близо 280 хил. дка за обс­лед­ване за пропад­нали площи. Комисиите са минали около 130 хил. дка. „Резул­татите за това, колко декара ще бъдат разорани, ще излязат скоро,. Тук през пос­лед­ните дни го дават да превалява, но реално дъж­дът е пак локален. Изсипва се по 12 л/дка, което е без стопан­ско значение. Голяма част от пшеницата е в много лошо със­тояние — като тръг­нете от Бал­чик, към Каварна, Шабла, Генерал Тошево“, обяс­нява Кос­тадинов.

За сметка на това пред­седателят на НАЗ определя актуал­ното със­тояние на пролет­ните кул­тури в Доб­ру­джа като добро. „Стопаните извеж­дат всички мероп­риятия по отношение на пръс­кането и окопаването. Сеит­бата почти прик­лючи. Презасяват се някои полета, където имаше нападение на царевич­ния хобот­ник“, казва зър­ноп­роиз­водителят.

На 29 май от 12 часа минис­търът на земеделието Десис­лава Танева и пред­седателят на Кон­сул­татив­ния съвет по зър­ното Вен­цис­лав Вър­банов ще дадат прес­кон­ферен­ция по повод със­тоянието на есен­ниците, съоб­щиха от Минис­тер­с­кия съвет.

Ще припом­ним, че заради сушата значителна част от пшеничените полета в Доб­ру­джа и Югоиз­точна Бъл­гария бяха засег­нати, в резул­тат на което земедел­с­ките служби по места нап­равиха пълно обс­лед­ване на 100 процента пропад­налите ниви.

На днеш­ното заседание на кон­сул­татив­ния съвет по зър­ното се очаква да бъдат раз­г­ледани важни въп­роси, свър­зани със със­тоянието на посевите и зър­нения баланс на страната.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят