Хлебарският бранш сипе хвалби за новия закон за храните

Хлебарският бранш сипе хвалби за новия закон за храните

Според регис­търа, който се води от Аген­цията за безопас­ност на храните, около 680700 обекта са регис­т­рирани като хлебоп­роиз­водители. Според нас са почти 2 пъти повече. Това каза пред БНР пред­седателят на Национал­ния бран­шови съюз на хлебарите и слад­карите Мариана Кукушева в деня на професионал­ния праз­ник на хлебарите — Спасов­ден. Тя оцени като “изк­лючително важен“ новия Закон за храните, приет на второ четене от пар­ламента в сряда. “Ако той влезе в сила с цялата тежест на членовете на законодател­с­т­вото, които са пред­видени в него, Законът за храните може да бъде част от законодател­с­т­вото за борба със сивия сек­тор и би могъл да го лик­видира“, под­черта Кукушева.

Според нея нор­матив­ните промени ще лик­видират сивия сек­тор в хлебоп­роиз­вод­с­т­вото. “Хлябът е най-бързо оборот­ната храна в света. Прос­ледимостта на произ­вод­с­тво, дис­т­рибуция и реализация е изк­лючително трудна. Видно е, че в Бъл­гария няма политическа воля, а може би няма и админис­т­ративен капацитет да се случи такъв тип прос­ледяване, но чрез глава “Тран­с­порт и тран­с­пор­тни сред­с­тва на храни“ ние сме изк­лючително облагодетел­с­т­вани от Закона за храните, защото за нас е заложено специал­ното изис­к­ване да се съз­даде регис­тър на дис­т­рибуторите.

Всички превозни сред­с­тва, превоз­ващи, хляб, брашно, хлебни и слад­кар­ски изделия ще имат отделна регис­т­рация, уникален иден­тификационен номер, който ще бъде сложен на тран­с­пор­т­ното сред­с­тво. Ако хванем дис­т­рибуцията, много лесно бихме стиг­нали до пър­воиз­точ­ника – произ­водителя, както и до тър­говеца, който трябва да я реализира. Досега никой пътен кон­т­ролиращ орган не можеше да спре превозно сред­с­тво и да нап­рави щател­ната проверка.

Помис­лено е и за сивия сек­тор. Отговор­ността е на мес­т­ната власт. Кметове и общин­ски намес­т­ници са длъжни да следят цялата икономическа дей­ност, която се извър­шва на тяхна територия: “Всички обекти за произ­вод­с­тво, тър­говия и дис­т­рибуция с храни трябва да имат съот­вет­ните удос­товерения по Закона за уст­ройс­тво на територията“. Около 30% от обек­тите в София нямат нуж­ните документи по ЗУТ – Акт – 16, изтъкна Кукушева.

Всеки произ­вод­с­т­вен обект трябва да има на трудов договор поне един служител със специализирано образование в областта на хранително-вкусовата промиш­леност. В момента масово в обек­тите за произ­вод­с­тво или тър­говия няма тех­нолози, допълни тя.

С новия закон ще се сложи край на препакетирането на храни, допълни още Мариана Кукушева. “Ще има пълна прос­ледимост на храната и знак за съдър­жанието на ГМО. Ще има и 2 определения за “Продукт от Бъл­гария“ – ако са изцяло от бъл­гар­ска суровина и “Добит в Бъл­гария“, ако е произ­веден от смесени суровини, независимо откъде. Пред­виден е гратисен период, за да могат биз­нес операторите да отговорят на изис­к­ванията на законодател­с­т­вото.

“Аз се надявам, че сеп­тем­ври месец ние ще можем да се поз­д­равим с дейс­т­ваща нор­мативна уредба и с въз­мож­нос­тите за повече проз­рач­ност, по-информиран избор и борба със сивия сек­тор“, обобщи пред­седателят на Национал­ния бран­шови съюз на хлебарите и слад­карите.

Политиките по храните ще се кон­т­ролират от Национален съвет. В него ще влязат национално приз­наците бран­шови организации, които отговарят на ред изис­к­вания и имат админис­т­ративен капацитет.