Доказано: Говеда, прасета и птици са неуязвими за COVID-19

Доказано: Говеда, прасета и птици са неуязвими за COVID-19

Има единични случаи на предадена зараза от хора на норки, котки и кучета, съобщиха от Европейската комисия

Говедата, прасетата и птиците не се заразяват с коронавируса COVID-19, извес­тен също със сък­ращението SARS-CoV-2. Това гласи документ с въп­роси и отговори на главна дирек­ция “Здравеопаз­ване и безопас­ност на храните“ на Европейс­ката комисия, пуб­ликуван на сайта на Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Няма научни данни, пред­полагащи въз­мож­ността на добитъка да се зарази със SARS-CoV-2, твърди пуб­ликацията. В по-ранни проуч­вания е споменато, че птиците и прасетата също не са уяз­вими за вируса. Стан­дар­тите в европейс­кото живот­новъд­с­тво значително редуцират риска от пренасяне на патогени. Високите нива на биосигур­ност във фер­мите, значително биха намалили шанса за потен­циално излагане на сел­с­кос­топан­с­ките животни към който и да е зоонотичен агент, смятат от ЕК.

Заразата обаче е засечена, макар и в единични случаи, при норки, отг­леж­дани за кожи в Нидер­лан­дия. Има голяма вероят­ност те да са били заразени от гледачите или фер­мерите, но досега няма доказател­с­тва за предаване на вируса от норки на хора. В момента се извър­ш­ват допъл­нителни проуч­вания по въп­роса.

Нор­ките споделят едно семейс­тво с пор­четата и екс­перимен­тално заразяване доказва уяз­вимостта на пор­четата към болестта. Дан­ните сочат, че редица животин­ски видове — котки, тигри, лъвове, пор­чета, норки и в ниска степен кучета, са уяз­вими на SARS-CoV-2.

Инфор­мацията на терен показва, че във всички случаи тези животни са заразени от хора със SARS-CoV-2 или болни от COVID-19. Позовавайки се на дадената инфор­мация, не същес­т­вува научно оправ­даване за пред­п­риемане на допъл­нителни хигиенни мерки в зоопар­ковете и фер­мите за кожи, в това число и ферми за норки.

Като преван­тивна мярка носенето на пред­пазни сред­с­тва се препоръчва за работещите в зоопарка или фер­мата за кожи, които са част от уяз­вимите групи или са с висок риск за заразяване.

До момента няма ясни доказател­с­тва за преноса на SARS-CoV-2 на животни чрез фуража или човеш­ката храна, пише още в документа. Както при продук­тите за човешка кон­сумация, така и при докос­ване и работа с храна за животни, шан­совете за зараза са нез­начителни.

За момента няма оправ­дана причина домаш­ните любимци и другите домашни животни да се тес­т­ват лабораторно за SARS-CoV-2, твър­дят още от ГД “Здравеопаз­ване и безопас­ност на храните“. Тес­т­ването на болни животни ще се сведе само до науч­ните изс­лед­вания на вируса. То може да се препоръча по изк­лючение при доказано болен от COVID-19 в същото домакин­с­тво или стопан­с­тво.