Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Черешопроизводител: Борим се за връщане на руския пазар

Черешопроизводител: Борим се за връщане на руския пазар

Черешопроизводител: Борим се за връщане на руския пазар

По време на извън­ред­ното положение имаше отз­вук от Русия, че ще свалят ембар­гото, но това не се случи. През пос­лед­ните дни износът на черешата е основно към Румъния, каза в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Слави Трифонов, член на управител­ния съвет на Национал­ния съюз на градинарите в Бъл­гария. Трифонов сподели, че въп­реки труд­нос­тите, черешовата реколта ще е много добра и вече се готви по-значителен износ. Тъй като количес­т­вата са по-малки, през пос­лед­ните три дни износът е основно към Румъния, обясни бран­шовикът. “Вече поч­ваме да се гот­вим за череша, която издържа на по-дълъг тран­с­порт до Европа и араб­с­ките страни“, съобщи произ­водителят.

”Износът към Русия беше основен пазар. През 2013 г. изнесохме около 3540 камиона за там. Ние сме една група от десетина произ­водителя. Всичко това сега няма къде да го продадем. Ние се борим за връщане на рус­кия пазар. Ембар­гото е проб­лемът, не ни пус­кат, не можем дирек­тно да изнесем. Нас­тояваме това да отпадне. Бъл­гар­с­ките инс­титуции ни под­к­репят за рус­кия пазар”, казва Трифонов.

Бран­шовикът изложи и въз­мож­нос­тите за раз­витие на нови пазари за бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво. Той отбеляза, че в Китай нап­ример вече се изнасят сокове от Бъл­гария, предимно череша и арония и посочи, че се работи в посока задъл­бочаване на връз­ките с азиат­с­ката страна.

Според Трифонов онлайн тър­говията има ясно бъдеще и е друга добра въз­мож­ност за пазар, който все повече ще се раз­вива. Въп­реки изг­радените тър­гов­ски канали, пот­ребителите се въз­пол­з­ват от удоб­с­т­вото на дирек­т­ните дос­тавки.

Той комен­тира и ситуацията със сезон­ните работ­ници. По думите му зат­руд­нения с работ­ната ръка е изпит­вал сек­тора до миналата година, но тази година нещата са по-добре. Сред берачите тази година имало и доста бъл­гари, завър­нали се от чуж­бина, заради пан­демията. “Има, обаче там е малко рис­ково и взимаме специални мерки. В Южна Бъл­гария някои от работ­ниците, които се завър­наха от Гър­ция, са от много силно заразени региони и сме много пред­паз­ливи. Раз­деляме ги на семейс­тва, пол­з­ваме и много дезин­фек­ция “, комен­тира още той.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят