Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Евтино ще е новото жито

Евтино ще е новото жито

Евтино ще е новото жито

Средните цени на хлебната пшеница тази година ще достигнат 340 лева за тон, на рапицата - 680 лв.,сочат прогнозите на САРА

Според майс­кия док­лад на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво” САРА сред­ногодиш­ните цени на пшеницата за сезон 2019/20 ще бъдат по-ниски от миналогодиш­ните, като тази прог­ноза се основава на момен­т­ното със­тояние в раз­витието на сектора.Според икономис­тите сред­ногодиш­ната цена на фураж­ната пшеница от място (Североиз­точна Бъл­гария) за сезон 2019/20 ще бъде около 300 лв/т., което е с 5% под нивата от предиш­ната стопан­ска година. Ще припом­ним, че тази цена нарасна значително през пос­лед­ните 6 месеца.Първоначалните прог­нози на САРА за цената на фураж­ното зърно за новата 2020/21 пазарна година е тя да около 320 лв/т.

При хлеб­ната пшеница за сезон 2019/20 сред­ната цена е 320 лв/т, което пред­с­тав­лява с 9% по-малко от 2018/19 г. Според прог­нозите на САРА през новия сезон тя ще дос­тигне 340 лв/т. Тези цени са заложени при допус­кането до 3% по-ниска световна реколта от пшеница за новата година.

Икономис­тите изчис­ляват сред­ногодиш­ната цена на ечемика за сезон 2019/20 година от място Югоиз­точна Бъл­гария на 285 лв/т, което е с 13% под същата за пред­ход­ната реколта. За новата година сред­ната цена се очаква да остане на рав­нища 290 лв/т.

Рапицата отново се утвър­ж­дава като една от най-доходните кул­тури, със стабилни цени. Сред­ната цена за пазар­ната 2019/20 година е около 675 лв/т — 2% над пред­шес­т­ващата реколта. За новата година пред­виж­данията са цената на мас­лодай­ната рапица да е около 680 лв/т.

По отношение на рекол­тата, чиято жътва започва след месец, текущите прог­нози на САРА се доб­лижават до статис­тиката на Европейс­ката комисия, като икономис­тите са дори по-големи оптимисти. Според САРА новата реколта от хлебно зърно няма да превиши 5,9 млн.т, а за ечемика произ­вод­с­т­вото може да доб­лижи 550 хил.т. Общото мак­симално количес­тво на добитата рапица се прог­нозира на 410 хил.т., което е с 2% под нивото от 2019 г. Очак­вания за раз­витието на произ­вод­с­т­вото и тър­говията със зър­нени и мас­лодайни.

Несигур­ността за новата реколта и икономичес­ката обс­тановка в света заради КОВИД-19 се отразява на пазара на зърно, като запасите са вече 40% от годиш­ното световно пот­реб­ление, припом­нят от САРА.

FOB цените от Украйна тръг­ват леко надолу и към края на май са съот­ветно — хлебна пшеница 224 US$/т, ечемик — 180 US$/т, фуражна пшеница — 213 US$/т. При царевицата FOB цената е 178 US$/т.

По наб­людения на JRC-Mars на ЕК, сред­ните добиви от пшеница в ЕС се очаква да пад­нат с 4,7% в срав­нение с пред­ход­ната година. Най-силно засег­нати са страните от Източна и Северна Европа (Унгария, Румъния, Фин­лан­дия). При рапицата рекол­тата се прог­нозира да падне с 1% за година, като цената му ще е негативно засег­ната от нис­ките котировки на суровия пет­рол и намалялото тър­сене заради КОВИД-19. Светов­ната реколта от рапица може да нарасне до 70 млн.т., а ЕС се изчис­лява да внесе допъл­нително 6 млн.т., основно от Украйна.

USDA не пред­вижда намаление на светов­ната реколта от есенни кул­тури, с дори 0,5% повече пшеница от миналата година. Страните от Чер­номор­с­кия басейн, които са сред най-големите износители не се очаква да бъдат засег­нати.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят