ЕК очаква спад на БВП на България със 7,1% през 2020 г.

ЕК очаква спад на БВП на България със 7,1% през 2020 г.

Европейс­ката комисия ревизира леко нагоре своите прог­нози за икономичес­кия спад в Бъл­гария през нас­тоящата година, но вече очаква и малко по-слабо въз­с­тановяване през 2021 година. Според лет­ните меж­динни прог­нози на ЕК се очаква свиване на бъл­гар­с­кия БВП със 7,1% през тази година, след което да пос­ледва рас­теж от 5,3% през след­ващата година. В пролет­ният док­лад на Комисията от месец май беше заложен икономически спад от 7,2% и рас­теж с 6,0% догодина.

За второто тримесечие на нас­тоящата година Комисията прог­нозира спад на БВП на Бъл­гария с 11,7% спрямо пър­вите три месеца, когато нарасна с 0,3%, пос­лед­ван от слабо повишение с 0,3% през третото тримесечие и с 0,2% през пос­лед­ните три месеца на 2020 година.

За пър­вото и второто тримесечия на 2021 година ЕК очаква отс­кок на бъл­гар­с­ката икономика с по 3,3%, след което да пос­ледва слабо ускоряване на рас­тежа до 3,4% през третото тримесечие и до 3,5% през пос­лед­ните три месеца.

Въп­реки доб­рото икономическо пред­с­тавяне в началото на годината, пан­демията Covid-19 и мер­ките от средата на март, необ­ходими за ней­ното овладяване, оказаха неб­лагоп­риятно въз­дейс­т­вие върху икономичес­ката актив­ност в Бъл­гария, посочва ЕК в своя нов док­лад.

Годиш­ният ръст на реал­ния БВП спадна от 3,4% през 2019 г. до 1,2% през пър­вото тримесечие на 2020 г. Вът­реш­ното тър­сене намаля на фона на по-ниското час­тно пот­реб­ление и свиващите се инвес­тиции.

Влошаването на биз­нес нас­т­роенията и крат­кос­роч­ните показатели най-вече през април пред­полагат рязък спад на икономичес­ката актив­ност през второто тримесечие. Час­т­ното пот­реб­лението също спадна рязко в резул­тат на ограничител­ните мерки, докато намалените приходи, по-ниското изпол­з­ване на капацитета и високата несигур­ност ограничиха инвес­тиции.

Значително влошената вън­шна среда от мат 2020 г. насам натежа върху бъл­гар­с­кия износ на стоки, докато ограниченията за пътуване доведоха до рязък спад в тър­говията с услуги, отчита ЕК.

С облек­чаване на ограничител­ните мерки се очаква час­т­ното пот­реб­ление да се въз­с­танови през втората половина на годината и да продължи да нарас­тва с умерени тем­пове през 2021 г., тъй като доверието на пот­ребителите ще се въз­с­тановява пос­тепенно.

ЕК очаква инвес­тициите в нашата страна да се вър­нат към положителен тримесечен рас­теж едва през след­ващата година, главно заради оставащата висока несигур­ност.

Комисията прог­нозира пос­тепенно увеличаване на бъл­гар­с­кия екс­порт през втората половина на годината и през 2021 година.

Като цяло се очаква реал­ният БВП да намалее със 7,1% през 2020 г. и след това да нарасне с 5,3% през 2021 г. Рис­ковете за прог­нозата са до голяма степен балан­сиран и в съот­вет­с­т­вие с рис­ковете за икономиката на ЕС.

Европейс­ката комисия също така очаква инф­лация в нашата страна от около 1% през тази и след­ващата година (1% за 2020 г. и 1,1% за 2021 г.). Водещата инф­лация се намираше в низ­ходящ тренд от началото на годината поради спада на цените на енер­гията. Очак­ваното свиване на сезон­ното тър­сене на турис­тически услуги и времен­ното намаляване на став­ките на ДДС за рес­торан­тьор­с­кия сек­тор би тряб­вало да ограничат ценовата инф­лация в сферата на услугите през втората половина на годината.

През 2021 г. се очаква инф­лацията в Бъл­гария да остане ниска, като положителен принос ще имат от цените на храните и на услугите, прог­нозира ЕК.