Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Протести в защита на “Натура 2000“ на над 10 места в страната

Протести в защита на “Натура 2000“ на над 10 места в страната

Протести в защита на “Натура 2000“ на над 10 места в страната

Протес­тите срещу продъл­жаващото зас­т­рояване на бъл­гар­с­кото Чер­номорие и промените в Закона за биораз­нооб­разието се проведоха вчера в Айтос, Благоев­г­рад, Ботев­г­рад, Бур­гас, Дуп­ница, Плов­див, Русе, Сливен, София, Царево (на плажа “Корал“), Созопол, Шумен и Разград.Природозащитната коалиция “За да остане природа в Бъл­гария“ е организатор на протес­тите заедно с още граж­дан­ски инициативи.

Природозащит­ниците призоваха за оттег­ляне на измененията на Закона за биораз­нооб­разието, приети на първо четене в пар­ламента, които според тях продъл­жават да зап­лаш­ват европейс­ката екологична мрежа “Натура 2000“ в Бъл­гария. Според тях пред­с­тавителите на ГЕРБ в пар­ламента са заб­лудили общес­т­вото, че проб­лем­ните пред­ложения ще бъдат оттег­лени, докато дис­кусията от миналата сед­мица в Народ­ното съб­рание е показала, че след пър­вия национален протест няма и намек за приемане на исканията на протеста.

От “За да остане природа в Бъл­гария“ отново пос­тавят същите искания, както и при пър­вия протест от 25 юни — народ­ните пред­с­тавители да приемат един­с­т­вено тези пред­ложения в законоп­роекта, които не засягат мрежата “Натура 2000“, или изобщо да не променят закона; спиране на строител­с­т­вото на Алепу и провеж­дане на оценка за въз­дейс­т­вието върху окол­ната среда (ОВОС); спиране на строител­с­т­вото в Природен парк “Стран­джа“.

Природозащит­ниците напом­нят, че “Натура 2000“ е добре рег­ламен­тирана в нас­тоящия Закон за биологич­ното раз­нооб­разие, но правител­с­т­вото не изпъл­нява задъл­женията си по него. Вместо това в защитените европейски зони в Бъл­гария природата продъл­жава да се уврежда, което се вижда и при случаите на строежи в Алепу, Иракли, Рила и Стран­джа. Те напом­нят, че миналата сед­мица съоб­щение на Европейс­ката комисия предуп­реди за съд за Бъл­гария заради наказателна процедура от 2019 г. и изиска в тримесечен срок страната да обяви над 200 закъс­нели с повече от 5 години защитени зони за мес­тообитанията от “Натура 2000“.

Безоб­разието, наг­лостта „Алепу“. Това е наг­лост. Под­порна стена. С асан­сьорни шахти. Не може да се търпи. Не е редно да свик­ваме с тези неща и да ги приемаме за даденост. Нужно е дейс­т­вително да се вдигаме, защото иначе тези мутри ще зав­ладеят цялата страна. Философията им е, че тях не ги интересува никой друг човек в тая страна, не ги интересува един бъл­гар­ски граж­данин да има поне малко дос­тъп до Чер­номорие и природа, без да му е оградено от скъп хотел, в който той няма дос­тъп “, каза в предаването “Преди всички“ природозащит­никът Анд­рей Ковачев от Сдруж­жение за дива природа “Бал­кани“ по повод под­гот­вяните промени в Закона за биораз­нооб­разието.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...