Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Черна е жътвата в Добруджа, предстоят тежки разплащания и вероятно фалити

Черна е жътвата в Добруджа, предстоят тежки разплащания и вероятно фалити

Свещенодейс­т­вие – това беше жът­вата за доб­ру­джанци до скоро. Прис­тъп­ваха към нея с надежди, очак­вания за зас­лужен берекет, но и с прек­лонение пред силата на природата. Защото плодород­ният чер­нозем даваше с благодар­ност за грижите. Жът­вата беше момен­тът, в който дори прос­ловутият доб­ру­джан­ски вятър утих­ваше и оставаше само жуженето на жът­вар­ките, свис­тенето на ком­бай­ните и треп­тенето на маранята над злат­ните ниви. Беше… Тази жътва сега е черна – и в бук­вален, и в преносен смисъл. Изгорелите от сушата и слън­цето жита посивяха и почер­няха. Ком­бай­ните влязоха 1014 дни по-рано, за да спасят как­вото може. И жес­токата истина излезе наяве – добиви от 50 до 150 кг/дка в най-плодородната земя у нас!

Това не беше за вяр­ване и все още не е. При пър­вите жътви в край­мор­с­ката община Шабла, в която пораженията от сушата обх­ващат 8085 % от пшенич­ните посеви, земедел­ски стопани съоб­щиха за драс­тично ниски добиви от порядъка на мак­симум 100 кг/дка. И тъй като не е за вяр­ване, вед­нага беше раз­поредена и изп­ратена проверка от МЗХГ, сиг­нализираха произ­водителите. Проверяващите бяха качени в ком­бай­ните да жънат заедно с механизаторите. Видяха, че няма скрито-покрито и се отчитат циф­ром и словом 96 кг/дка.

На фона на чер­ната кар­тина в Доб­ру­джа се прок­рад­наха оптимис­тични инфор­мации за добри реколти в други части на страната. Това е много добре, но мащабите на произ­вод­с­т­вото в Доб­ричка област са огромни, площите със зърнено-житни кул­тури заемат около 40 % от 3 млн.500 хил. дка обработ­ваема земя. При провалената реколта в Доб­ру­джа доб­рите резул­тати на друго място едва ли са утеха.

Пос­тепенно оптимис­тич­ните прог­нози за едни 5 млн. тона зърно от пшеница започ­наха да се коригират и бяха намалени на 4 млн. тона. Само дето изчис­ленията показ­ват, че за да се стиг­нат тези цифри, резул­татите в Доб­ричка област трябва да са 4 пъти по-високи. Минис­тър Танева вече призна, че добивите в Доб­ру­джа са със 71 % по-ниски в срав­нение с миналата година. Доб­рата новина е, че ще има зърно за хляба на бъл­гарите.

Черно е пред очите на земедел­с­ките стопани. Черно не само заради провалената реколта, нап­раз­ните усилия и нат­рупаните до момента раз­ходи. Черно е, защото тепърва ще „изс­кочат” пос­лед­с­т­вията от лошата реколта.

Първо, фер­мерите са вложили от 80 до 110 лв., за да произ­ведат един декар пшеница. До момента те не могат да пок­рият и половината от тези вложени суми. Второ, пред­с­тоят тежки раз­п­лащания към дос­тав­чици – на семена, препарати, торове. И трето, идват плащанията на прос­ловутите доб­ру­джан­ски ренти, които през пос­лед­ното десетилетие дър­жат рекорд и са от порядъка на 80120 лв./дка.

От своя страна, бан­ките бързо се усетиха и вече не са толеран­тни към земедел­с­ките стопани, комен­тират произ­водителите. Пред­с­тоят тежки фалити, започ­наха да предуп­реж­дават бран­шовите организации, особено на фона на икономичес­ката стаг­нация, породена от COVID-19.

Ден година храни”, каз­ват старите хора. А фер­мерите допъл­ват: „Ден година проваля!”, пише в свой комен­тар Галина НЕД­КОВА от АГРИ.БГ

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...