Жътвата в Добруджа приключва с оскъдна реколта от житни култури

Жътвата в Добруджа приключва с оскъдна реколта от житни култури

Почти във всички осем доб­ру­джан­ски общини земедел­с­ките стопани прик­люч­ват с жът­вата на оскъд­ната реколта от житни кул­тури. При ечемика вече са приб­рани над 92 % от засетите през есента площи при среден добив от 305 кг/дка. Пропад­налите площи с тази кул­тура въз­лизат на 177 дка, сочат дан­ните на облас­т­ната земедел­ска дирек­ция.

През нас­тоящата стопан­ска година се запази тен­ден­цията за пос­тепенно намаляване на площите с ечемик в Доб­ру­джа. Година по-рано посевите са били близо 20 000 дка. От тях са рекол­тирани общо 10 520 тона зърно при среден добив от 549 кг/дка, т.е. с 244 кг повече от декар ечемик в срав­нение с нас­тоящите резул­тати. В момента площите с тази кул­тура са с около 5000 дка по-малко. Преди 4 години с ечемик в Доб­ричка област са били засети малко над 66 000 дка. През след­ващата стопан­ска година площите спадат повече от двойно и са били едва 28 000 дка.

При пшеницата до момента са ожънати над 1 млн.дка от засетите през есента 1 млн.245 хил.дка, сочи инфор­мация на ОД “Земеделие“ в Доб­рич. Сред­ният добив до момента в Доб­ричка област въз­лиза на 167 кг/дка — некол­кок­ратно по-малко в срав­нение с пред­ходни години. Заради неб­лагоп­рият­ните климатични условия и жес­токото засушаване близо 33 000 дка с пшеница са пропад­нали на 100 %. Само в община Доб­рич жът­вата изцяло е прик­лючила, в останалите седем общини все още има площи за жънене.