Земеделците ожънаха под 200 кг жито от декар това лято

Земеделците ожънаха под 200 кг жито от декар това лято

При продължаващата суша зърнопроизводителите в Добруджа трябва да оптимизират сортовата структура, смята учен

Зър­ноп­роиз­водителите масово отчитат средни добиви до 200 кг/ дка от жът­вата на пшеница тази година. Това показ­ват резул­татите от анкетата на Агри. БГ „Какви са сред­ните Ви добиви от пшеница за 2020 г.?“ На този въп­рос отговориха 529 души, а резул­татите пот­вър­ж­дават статис­тиките на национално ниво за големи загуби в зър­нения сек­тор от реколта 2020. 31% от фемерите споделят, че сред­ният им добив на пшеница не над­вишава 200 кг/ дка. До 300 кг/ дка средно са добили 17% от учас­т­валите в анкетата, пос­лед­вани от тези със среден добив между 300 и 400 кг/дка — 13% Половин тон от декар пшеница са ожънали едва 12 % от земедел­ците. Равен е броят на зър­ноп­роиз­водителите, които са споделили, че добивът им варира между 500 и 600 кг/ дка и тези съб­рали над 700 кг/дка — 10%. Най-малък брой стопани са отчели среден добив от 600 до 700 кг/дка. Те са едва 4 % от анкетираните. Срав­нението между пър­вен­ците по добиви на пшеница и тези с много ниски такива показва, че вторите са значително повече. 164 души са споделили, че сред­ният им добив е до 200 кг/ дка, а 53 заявяват, че са отчели завид­ните 700 кг/ дка.

При продъл­жаващата суша в Доб­ру­джа зър­ноп­роиз­водителите трябва да оптимизират сор­товата струк­тура за пред­с­тоящата есенна сеитба на пшеницата, комен­тира пред БТА професор д-р Иван Киряков, завеж­дащ селек­цията на зърнено-житните и бобовите кул­тури в Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут. По думите му, ако преди кам­панията не завали, под­готов­ката на площите ще бъде трудно и новите пшеници няма да поник­нат рав­номерно.

От три-четири десетилетия в Доб­рич­кия регион не се е случ­вало в две пос­ледователни години да няма сняг и да пад­нат тол­кова малко дъж­дове, заяви професор Киряков и посочи, че от екс­т­рем­ната суша могат да се изв­лекат и поуки. Според учения земедел­с­ките произ­водители трябва внимателно да избират сор­товете от раз­лич­ните селек­ционни цен­т­рове, като се даде висок приоритет на бъл­гар­с­ките пшеници, които издър­жат на засушаване, както и на ниски тем­ператури през зимата. Професор Киряков смята, че стопаните трябва да прераз­г­ледат и тех­нологията за отг­леж­дане на кон­к­рет­ните сор­тове пшеница, които изис­к­ват раз­лични сеит­бени норми и норми за под­х­ран­ване. В новата кам­пания трябва да се внимава и с азот­ните торове, като нор­мите трябва да бъдат съоб­разени с фенофазата в раз­витието на рас­тенията и наличието на влага в чер­нозема, добави ученият. През това лято в Доб­ричка област бяха приб­рани 216 000 тона пшеница при среден добив 178 килог­рама. През миналата стопан­ска година рекол­тата дос­тигна 719 400 тона зърно при среден добив 553 килог­рама.

Заради негатив­ното влияние върху сек­тор “Зър­ноп­роиз­вод­с­тво“, породено от коронавирус пан­демията, Дър­жавен фонд „Земеделие“ обяви отпус­кането на нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­т­вото на пшеница за реколта 2021 в раз­мер на 15 млн. лв. Сред­с­т­вата се предос­тавят от бюджета на ДФЗ за 2020 г. до изчер­п­ване на финан­совия ресурс. Всеки стопанин, който отговаря на изис­к­ванията, може да получи 250 лв./ха — 80 лв./ха за закупуване на минерални торове и 170 лв./ха за закупуване на семена.