Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния обект на Ана Пет­рова от Болярово и към нас­тоящия момент той е със статут на дейс­т­ващ. Това заяви земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева в отговор на депутат­ски въп­рос. Това решение обаче не пов­лиява на статута на Бъл­гария като страна с регис­т­рирано огнище на чума по дреб­ните преживни животни. Тя се позова на официални документи на Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) за резул­татите от клинични изс­лед­вания от въп­рос­ното стадо през 2018 г както у нас, така и в лицен­зирана френ­ска лаборатория. „Като вероятна причина за появата на чума по дреб­ните преживни животни се посочва цир­кулация на слаб щам на чума, който е въз­можно да е пренесен в страната ни чрез нелегално прид­виж­ване на животни от Тур­ция, където заболяването е ензоотично“, заяви минис­търът и припомни, че мисията на ветеринар­ния екип на Европейс­кия съюз за спешни ситуации у нас е установила, че пред­п­риетите мерки от БАБХ към съот­вет­ния момент са били адек­ватни и нав­ременни.

На 18 юни 2020 БАБХ уведоми Европейс­ката комисия за решението на съда и актуал­ната обс­тановка у нас. По думите на Танева се чака позицията на ЕК по казуса, а дотогава Бъл­гария все още не е регис­т­рирана като свободна от това заболяване.

От своя страна, депутатът Крис­тиян Вигенин определи понятието “слаб щам“ като недос­товерно и изрази хипотеза, че вероят­ната причина за заразата е вак­сина, която не е отговаряла на изис­к­ванията. Той изрази съм­нение, че след две години ЕК може да продъл­жава да счита, че един­с­т­веният начин за справяне със заразата е като бъде лик­видирано стадото на Ани Пет­рова, което две години по-късно е здраво и се множи. „Призовавам ви да излезете от този бюрок­ратичен под­ход, да стъпите на реал­нос­тите и да нап­равите усилие ЕК и ОIE да приемат факта, че стадото, и да е имало проб­лем, вече е здраво и да се реши този проб­лем“, каза той в зак­лючение.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...