Ловци недоумяват как да борят чумата по свинете с експлозиви

Ловци недоумяват как да борят чумата по свинете с експлозиви

Ловци и еколози се обявиха против нови методи за избиване на дивите свине, съоб­щава БНР. По пред­ложение на Минис­тер­с­т­вото на земеделието с изменение на Закона за лова и опаз­ване на дивеча се допуска изпол­з­ване на отрови и екс­п­лозиви при отс­т­рела на диви прасета в бор­бата с африкан­с­ката чума по свинете.

Явор Гечев от “Четири лапи“ посочва, че се дава въз­мож­ността за поголовно избиване на животни, които се водят съм­нителни за болести — независимо от това дали имат сим­п­томи. За целта могат да се изпол­з­ват всички заб­ранени до момента начини — с отрови, екс­п­лозиви, автоматично оръжие, ток, елет­рошок и капани — методи, които по негови думи се считат за неетични и изк­лючително опасни за живот­ните и хората.

Според Гечев това е опасно както за домаш­ните, така и за дивите животни и ще има сериозен ефект върху окол­ната среда, тъй като отровите трудно се раз­г­раж­дат в природата, а екс­п­лозивите могат да причинят пожари. Той бе категоричен, промените в закона няма да решат проб­лема с африкан­с­ката чума. Според природозащит­ника целта е да се съз­даде реп­ресивен механизъм на Минис­тер­с­т­вото на земеделието да принуж­дава лов­ците да изпъл­няват мерки, които не корес­пон­дират с установения законов ред — да бъдат финан­сирани със сред­с­тва от дър­жав­ния бюджет.

От Национал­ното ловно рибар­ско движение също се обявиха против тези промени. Васил Василев от организацията заяви, че е неп­равилен под­ход да се прив­личат лица от други ведом­с­тва, които са длъж­ности лица без правос­пособ­ност да извър­ш­ват ловна дей­ност. Това по негови думи може да стане, ако с решение на Минис­тер­с­кия съвет се обяви извън­редно положение в съот­вет­ния район, а не да се правят промени в закона.

От Аген­цията по горите увериха, че ще прецизират тек­ста в закона и няма да допус­нат изпол­з­ването на заб­ранени методи, уреди и сред­с­тва в този закон за избиване на дивите животни. От Аген­цията посочиха, че ще проведат среща по темата с неп­равител­с­т­вените организации и Лов­ния съвет, като ще се нас­тоява част от тек­с­товете да се изтег­лят.