Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 116, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Рентите в Добруджа падат с над 50%, разходите на земеделците са скочили три пъти

Рентите в Добруджа падат с над 50%, разходите на земеделците са скочили три пъти

Рентите в Добруджа падат с над 50%, разходите на земеделците са скочили три пъти

Рад­ваме се на влагата, която не сме имали няколко години. Времето се нор­мализира, няма да ходим през април месец на плаж. С тези думи обяви старта на сеит­бата в Доб­ру­джа пред­седателят на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ) Кос­тадин Кос­тадинов пред Агри.БГ. Кам­панията по сеит­бата на пролет­ниците започна в жит­ницата на Бъл­гария, като в момента текат пред­сеит­бените под­готовки, а и самата сеитба вече набира скорост. Рас­тител­нозащит­ните мероп­риятия по есен­ните кул­тури също се извър­ш­ват от някои стопани в района, други пък пред­почитат да изчакат още малко.

Раз­лич­ното тази година е, че не само в Доб­ру­джа, но и в останалите райони на страната, земедел­с­ките произ­водители започ­наха да мис­лят в посока агрометеорологич­ните фак­тори, отбелязва Кос­тадинов. „Забелязва се, че колегите се ръководят в графика си от тем­пературата на поч­вата, като започ­наха да сеят, когато условията са добри за семената. Няколко години под­ред наб­людавахме една сеитба доста по-рано, още през март. Впос­лед­с­т­вие имахме проб­леми. Тази година се преос­мис­лиха нещата, явно се нат­рупа опит и знание от греш­ките през пред­ход­ните години. Прави впечат­ление, че тази година хората изчак­ват“, поясни той.

Нор­мално е, пред­вид болез­нените спомени от миналата пагубна сушава година, за тази реколта зър­ноп­роиз­водителите да са много умерени и стрик­тни в дейс­т­вията си, тъй като и раз­ходите меж­дув­ременно рас­тат. „Торовете пос­къп­наха със 100%. Имахме една ниска цена заради пад­налите горива в началото на пан­демията миналата година, но после се вър­наха в предиш­ния си вид и отгоре. Ние имаме един процент на пос­къп­ване всяка година. 2000 г. раз­ходите на декар за произ­вод­с­тво на пшеница вър­вяха между 3040 лв./дка, сега вече са 100110 лв./дка“, припомя Кос­тадинов.

Дос­коро същото се случ­ваше и с рен­тите в Доб­ру­джа, като по думите на бран­шовия пред­с­тавител при процен­тно прог­ресиращите стой­ности по договорите се е стиг­нало до 150 лв./дка. “На много места в страната 150 лв. е общият приход от продук­цията“, под­чер­тава Кос­тадинов и добавя: „Сега се отчита спад заради лошата година с около 50% и повече, защото рен­тата по прин­цип е продукт на печал­бата. Не може да дадеш нещо, което не си изкарал. Знаете, че ние нямаме инс­т­рументи за защита на дохода на земедел­с­кия произ­водител, а в Западна Европа, в САЩ това се прак­тикува“.

България

Икономика

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Правителството на Бойко Борисов ремонтирало водоеми за пет пъти по-скъпо от пазарните цени

Язовири са били ремон­тирани пет пъти по-скъпо от п…

Прочети още:

Loading...

Култура

Последната творба на Светлин Русев

Днес показ­ват за първи път Пос­лед­ната, недовър­шена творба на акад. Свет­лин Русев — “Следи върху камък“, показаха за първи път в род­ния му гр…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Новак Джокович спечели тит­лите на Отк­ритите пър­вен­с­тва на Авс­т­ралия и на Фран­ция по тенис и за втори път в пос­лед­ните шест години е по среда…

Прочети още:

Loading...

Свят