„Напоителни системи“ е в критично финансово състояние

„Напоителни системи“ е в критично финансово състояние

Сметната палата припомня, че е направила препоръки към земеделското министерство още през 2010 година по някои от проблемите

Напоителни сис­теми“ е в критично финан­сово със­тояние, установи Смет­ната палата. Според провер­ката раз­мерът на задъл­женията на дър­жав­ното дружес­тво е два пъти по-голям в срав­нение с раз­мера на вземанията. За 60 на сто от язовирите и 29 на сто от имотите си дружес­т­вото „Напоителни сис­теми“ не притежава документи за соб­с­т­веност, е установила още провер­ката на Смет­ната палата. Тя е извър­шена за 2018 и 2019 година.

Една от причините за със­тоянието на дружес­т­вото е липса на финан­сиране от Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите на извър­шени раз­ходи през пред­ходни периоди за изпъл­нението на въз­ложени дей­ности по общес­т­вената услуга Това поражда същес­т­вен лик­виден проб­лем на дружес­т­вото, като зат­руд­нява дей­ността и влошава финан­совото му със­тояние. В същото време дружес­т­вото е много зад­лъж­няло.

Провер­ката е установила още много голямо отк­лонение от дан­ните за подадена вода поради липса на модерни измер­вателни уреди, което води до големи загуби. Също така няма ефек­тивен кон­т­рол на общес­т­вените поръчки, както и регис­тър на имотите.

Смет­ната палата припомня, че е нап­равила препоръки към земедел­с­кото минис­тер­с­тво още през 2010 година по някои от проб­лемите.