Бележката извинява отсъствия само с номер от амбулаторен лист

Лес­ният начин на попъл­ване на извинител­ните бележки трябва да бъде спрян, комен­тира вчера пред жур­налисти в Минис­тер­с­кия съвет заместник-министърът на образованието Диян Стаматов, цитиран от Нюз.бг.

Според него негатив­ните прак­тики за фал­шивите медицин­ски бележки са се нат­рупали в годините. Стаматов отказа да се ангажира с точен техен процент или брой.

Така от сега нататък извинител­ната бележка ще е валидна само при наличие на номер на амбулаторен лист, номер на личен лекар, както и диаг­нозата на бол­ното дете.

“Смисълът на всичко това е самите медицин­ски бележки да се издават в деня на самото заболяване, а не преди това, както и да се премах­нат същес­т­вуващите лоши прак­тики за фал­шиви бележки“, каза Стаматов.

“На всички е ясно, че в годините са се нат­руп­вали подобни прак­тики и децата са можели лесно да си закупят кочан с извинителни бележки. Те се продават и в самите книжар­ници, така че лес­ният начин на попъл­ване на тези бележки трябва да бъде спрян“, комен­тира ресор­ният заместник-министър.

Според него лекарите не биха били зат­руд­нени с попъл­ването номера на амбулатор­ния лист.